Kuuloliiton Helppo kuulla -viikkoa vietetään jälleen 13.–17.5.2024. Saman viikon torstaina 16.5. vietetään kansainvälistä saavutet­ta­vuus­päivää.

Tee­ma­viik­ko jär­jes­te­tään joka toi­nen vuo­si ja sen ta­voit­tee­na on edis­tää kuun­te­lu­ym­pä­ris­tö­jen es­teet­tö­myyt­tä. Tänä vuon­na huo­mi­o­ta kiin­ni­te­tään eri­tyi­ses­ti pal­ve­lu­ta­lo­jen ja päi­vä­kes­kus­ten kuu­lo­es­teet­tö­myy­teen.

Ikään­ty­mi­seen liit­tyy usein kuu­lon heik­ke­ne­mi­nen. Kuu­lon heik­ke­ne­mi­nen tuo haas­tei­ta ryh­mä­ti­lan­teis­sa sekä eri­tyi­ses­ti hä­lyi­sis­sä ja me­lui­sis­sa ti­lois­sa pu­hees­ta sel­vän saa­mi­seen. Huo­no­kuu­loi­nen jää hel­pos­ti in­for­maa­ti­on ja osal­lis­tu­mi­sen ul­ko­puo­lel­le, muis­tut­taa Jo­en­suun Seu­dun Kuu­lo ry:n pu­heen­joh­ta­ja Ei­la Hei­no­nen.

Ot­ta­mal­la huo­mi­oon muu­ta­man tär­ke­än sei­kan huo­leh­dit sii­tä, et­tä myös huo­no­kuu­loi­set voi­vat kuul­la ja osal­lis­tua. Ti­laan liit­ty­viä seik­ko­ja ovat kai­kui­suus, taus­ta­me­lu­ta­so, hyvä va­lais­tus ja ää­nen­siir­to.

Moni huo­no­kuu­loi­nen ikään­ty­nyt hyö­tyy kuu­lo­ko­jees­ta, mut­ta tar­vit­see sen käyt­töön apua. Jot­ta kuu­lo­ko­jees­ta on hyö­tyä, sen tu­lee ol­la oi­kein kor­vas­sa ja oi­ke­al­la ta­val­la sää­det­ty.

Yh­tei­siin ti­loi­hin kan­nat­taa hank­kia ää­nen­siir­to­jär­jes­tel­mä, ku­ten in­duk­ti­o­sil­muk­ka. Lain­sää­dän­tö edel­lyt­tää, et­tä jos ko­koon­tu­mis­ti­las­sa on ää­nen­tois­to­jär­jes­tel­mä, on siel­lä ol­ta­va myös in­duk­ti­o­sil­muk­ka.

On myös mon­ta täy­sin il­mais­ta ja it­ses­täm­me riip­pu­vais­ta kei­noa pa­ran­taa kuu­lo­es­teet­tö­myyt­tä. Pu­hu­taan yk­si ker­ral­laan, sel­ke­äs­ti ja rau­hal­li­ses­ti sekä kas­vot sitä ih­mis­tä koh­den, jol­le pu­hum­me.