Kolin kansallispuistoon tehtiin viime vuonna yli 251 000 käyntiä. Käyntimäärä laski vuoden 2021 ennätyslukemista ainoastaan kaksi prosenttia.

Ko­lin käyn­ti­mää­rä on ol­lut pit­kään nou­su­joh­tei­nen. Vii­me vuon­na puis­ton käyn­ti­mää­rä oli 25 pro­sent­tia kor­ke­am­mal­la kuin pan­de­mi­aa edel­tä­nee­nä vuon­na 2019.

– Vuon­na 2022 kan­sal­lis­puis­ton kä­vi­jöi­den ra­han­käy­tön pai­kal­lis­ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set ar­vi­oi­tiin 24,3 mil­joo­nan eu­ron ar­voi­sek­si ja ko­ko­nais­työl­li­syys­vai­ku­tuk­set 187 hen­ki­lö­työ­vuo­dek­si, vir­kis­tys­käyt­tö­pääl­lik­kö Mat­ti Hovi Met­sä­hal­li­tuk­ses­ta sa­noo.

Yri­tys­toi­min­ta Ko­lin alu­eel­la li­sään­tyy en­si vuon­na, kun Ko­lin ky­läl­le avau­tuu uu­si ho­tel­li. Li­säk­si Ret­ki­paik­ka (Jo­tu­ca Oy) aloit­taa Ko­lin luon­to­kes­kus Ukon toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­sen maa­lis­kuun 2023 ai­ka­na ja tuot­taa jat­kos­sa luon­to­kes­kuk­sen asi­a­kas- ja ko­kous­pal­ve­lut.

Vuon­na 2022 kan­sal­lis­puis­ton kä­vi­jöi­den ra­han­käy­tön pai­kal­lis­ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set ar­vi­oi­tiin 24,3 mil­joo­nan eu­ron ar­voi­sek­si ja ko­ko­nais­työl­li­syys­vai­ku­tuk­set 187 hen­ki­lö­työ­vuo­dek­si

Ko­lin luon­to­kes­kus Uk­koon teh­tiin vuon­na 2022 rei­lut 90 000 käyn­tiä, mis­sä oli las­kua edel­li­seen vuo­teen nel­jä pro­sent­tia. Käyn­ti­mää­rä on eri­no­mai­nen, kun ote­taan huo­mi­oon, et­tä luon­to­kes­kus oli osan vuo­des­ta sul­jet­tu­na re­mon­tin ja ti­lau­u­dis­tuk­sen vuok­si.

Ko­ro­na­vuo­si­na 2020–21 Suo­men kan­sal­lis­puis­to­jen käyn­ti­mää­rät li­sään­tyi­vät erit­täin no­pe­as­ti ym­pä­ri maa­ta, kun suo­ma­lai­set jou­kol­la löy­si­vät oman maan­sa luon­to­koh­teet. Muis­sa Poh­jois-Kar­ja­lan luon­to­koh­teis­sa huip­pu­vuo­sien käyn­ti­mää­riä ei enää vuon­na 2022 saa­vu­tet­tu, vaan vuo­teen 2021 ver­rat­tu­na käyn­ti­mää­rät tip­pu­vat 16–42 pro­sent­tia.

Kai­kis­sa Suo­men kan­sal­lis­puis­tois­sa vie­rail­tiin vii­me vuon­na 3,55 mil­joo­naa ker­taa. Suo­si­tuim­pia käyn­ti­mää­ril­tään oli­vat vuon­na 2022 Pal­las–Yl­läs­tun­tu­rin, Ur­ho Kek­ko­sen, Nuuk­si­on, Ko­lin ja Pyhä–Luos­ton kan­sal­lis­puis­tot.