Vuoden hiihtokeskus, lähikeskus, hiihtokoulu ja patrol-keskus on palkittu 26.4.2024 Suomen Hiihto­kes­ku­syh­distys ry:n vuosikokouksessa Levillä.

Hiih­to­kes­kus­toi­mi­a­lal­la ar­vos­tet­tu­jen ja ta­voi­tel­tu­jen Vuo­den hiih­to­kes­kus-, Vuo­den lä­hi­kes­kus-, Vuo­den hiih­to­kou­lu- ja Vuo­den pat­rol -pal­kin­to­jen li­säk­si ta­pah­tu­mas­sa ja­et­tiin Vuo­den teko -pal­kin­to. Vuo­den hiih­to­kes­kus on Yl­läs, vuo­den lä­hi­kes­kus on Sveit­sin Hiih­to­kes­kus, vuo­den hiih­to­kou­lu on Koli ja vuo­den pat­rol -kes­kus on Ruka. Vuo­den teko -pal­kin­to an­net­tiin Hel­sin­gin Lu­mi­lau­tai­li­joil­le.

Pal­kit­ta­vat va­lit­si Kris­tii­na Hie­ta­saa­ren (Vi­sit Fin­land – Bu­si­ness Fin­land) joh­ta­ma raa­ti, jo­hon kuu­lui mat­kai­lun, me­di­an ja la­ji­liit­to­jen edus­ta­jia. Raa­din mer­kit­tä­vä­nä apu­na oli ku­lut­ta­jil­le Ski.fi-si­vuil­la teh­dyn ky­se­lyn tu­lok­set. Ky­se­lyyn osal­lis­tui yli 3 500 ku­lut­ta­jaa.

Pal­kin­not jat­koi­vat alp­pi­hiih­to­le­gen­dat Tan­ja Pou­ti­ai­nen-Rin­ne sekä Kal­le Pa­lan­der.

Vuoden hiihtokoulu löytyy Kolilta

Ko­lil­la ei ole jää­ty hiih­to­kou­lun ko­pil­le ja his­si­jo­noi­hin pat­sas­te­le­maan, vaan siel­lä on läh­det­ty roh­ke­as­ti ko­kei­le­maan uu­sia asi­oi­ta. Esi­mer­kik­si Wer­ne­ri on laa­jen­ta­nut las­kuin­non ja­ka­mis­re­vii­ri­ään ai­na Jo­en­suun to­ril­le saak­ka.

Ko­lin hiih­to­kou­lus­ta huo­kuu hyvä yh­teis­hen­ki, joka nä­kyy mi­ni­maa­li­se­na vaih­tu­vuu­te­na sekä in­nok­kaa­na kou­lut­tau­tu­mi­se­na.

– Ko­lin hiih­to­kou­lu on teh­nyt ak­tii­vis­ta ke­hi­tys­työ­tä ja mark­ki­noin­tia – esi­mer­kik­si Wer­ne­ri on jal­kau­tu­nut Jo­en­suun kau­pun­gin ta­pah­tu­miin kut­su­maan lap­sia mä­keen, ja kou­lu on lan­see­ran­nut Koli Sla­lom -ta­pah­tu­man, raa­ti to­te­aa.

Uk­ko-Ko­lin rin­tei­den sekä hiih­to­kou­lun toi­min­taa ope­roi Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa.

Suo­men Hiih­to­kes­ku­syh­dis­tys ry (SHKY) on suo­ma­lais­ten hiih­to­kes­kus­ten kat­to-or­ga­ni­saa­tio. Yh­dis­tyk­sen jä­se­ni­nä on noin 70 hiih­to­kes­kus­ta, 25 bike par­kia, 50 hiih­to­kou­lua ja 40 yh­teis­työ­jä­sen­tä.