Kauppahalli Joensuussa sijaitsevassa Emman Puodissa pääsee nauttimaan paikallisten tuottajien herkullisista tuotteista lauantaina 4.5.2024 kello 10–17 Makuja maakunnasta -maista­tus­ta­pah­tumassa.

Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään jo tois­ta ker­taa ja esil­lä on pai­kal­lis­tuot­ta­jien tuot­tei­ta ja Poh­jois-Kar­ja­lan ri­kas­ta ruo­ka­pe­rin­net­tä sekä tuot­ta­jia, joi­den kans­sa voi kes­kus­tel­la esi­mer­kik­si sii­tä, mi­ten tuot­teet val­mis­te­taan ja ja­los­te­taan. Ta­pah­tu­mas­sa saa käyt­tö- ja val­mis­tus­vink­ke­jä ja tuot­tei­ta voi os­taa myös mu­kaan.

– En­sim­mäi­ses­tä mais­ta­tus­ta­pah­tu­mas­ta saim­me to­del­la po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta. Mais­ta­tus­ta­pah­tu­ma on hyvä ti­lai­suus tu­tus­tua pai­kal­li­siin tuot­tei­siin ja pääs­tä konk­reet­ti­ses­ti mais­te­le­maan nii­tä ja tu­tus­tu­maan tuot­ta­jiin, ker­too yrit­tä­jä Kal­le Ter­vo­nen.

Kaup­pa­hal­li Jo­en­suun Ma­ku­ja maa­kun­nas­ta -mais­ta­tus­ta­pah­tu­mas­sa ovat mu­ka­na Soi­ni­lan Oy, Ak­se­lin Herk­ku­pa­ja Oy, Vil­liY­ri­tys, Koi­vu­lan Far­mil­la, Met­sä­me­si Ky, Mai­to­Ka­re­lia Oy, Tuo­te­ank­ku­ri ja Mus­ta­vaa­ran tila. Li­säk­si Em­man Puo­ti mais­tat­taa Pie­li­sen Ka­lan tuot­tei­ta.