Kauppahalli Joensuuhun avautuu maaliskuun 15. päivä kaksi uutta ravintolaa: Aloha Ramen ja Goodfellas Pasta Bar.

Ra­vin­to­lois­ta Alo­ha Ra­men tu­lee tar­jo­a­maan maa­il­mal­la hit­ti­ruu­ak­si nous­sei­ta ra­men-keit­to­ja sekä poke bow­le­ja yh­dis­tel­len ma­ku­ja niin Ja­pa­nis­ta kuin Ha­wai­jil­ta­kin. Ame­ri­kan-ita­li­a­lais­ta ruo­kaa tar­jo­a­va Good­fel­las Pas­ta Ba­rin ruo­ka­lis­tal­la on puo­les­taan val­ko­si­pu­li­lei­pää, li­ha­pul­lia, la­sag­nea ja car­bo­ra­naa, mut­ta myös ve­gaa­ni­sia an­nok­sia.

– Idea ra­vin­to­las­ta Jo­en­suus­sa syn­tyi Ilo­saa­ri­roc­kis­sa van­ho­jen jo­en­suu­lais­ten tut­tu­jen kans­sa ku­ten mo­nel­la hy­väl­lä ide­al­la on ta­pa­na. Mie­tit­tiin, et­tä mitä Jo­en­suus­ta puut­tuu ja se on ra­men-ra­vin­to­la. Mie­les­tä­ni on jär­ke­vää ava­ta sa­mal­la kak­si ra­vin­to­laa sa­maan paik­kaan, sii­nä on sy­ner­gi­aa, ker­too tam­pe­re­lai­nen ra­vin­to­loit­si­ja Kim­mo Sir­viö, joka tuo ra­vin­to­la­kon­sep­tia Kaup­pa­hal­li Jo­en­suu­hun Pet­ri Maa­ra­sen kans­sa.

Ra­vin­to­loi­den taus­ta­jou­kois­sa vai­kut­ta­vat Sir­vi­ön ja Maa­ra­sen ohel­la Sau­li Ru­sa­nen, Yh­dys­val­lois­ta ko­toi­sin ole­van keit­ti­ö­mes­ta­ri Tam Ton sekä Vil­le Pie­ti­lä. Ko­koon­pa­nos­ta löy­tyy pit­kän lin­jan ra­vin­to­loit­si­joi­ta sekä Jo­en­suu-tun­te­mus­ta.

– Kaup­pa­hal­lit ovat näh­tä­vyyk­siä, joi­ta ha­lu­aa käy­dä kat­so­mas­sa. Oli mah­ta­va huo­ma­ta vii­me ke­sä­nä Ilo­saa­ri­roc­kin ai­kaan, et­tä kau­pun­kiin on tul­lut uu­si kaup­pa­hal­li – ja hie­no sel­lai­nen! Me olem­me in­nois­sam­me, et­tä pää­sem­me toi­mi­maan Kaup­pa­hal­li Jo­en­suus­sa, to­te­aa kaup­pa­hal­li-in­toi­li­jak­si lu­keu­tu­va Vil­le Pie­ti­lä.