Ilkka Olavin kirjoittama ja Kai Vaalion kuvittama "Agenttimummo ja lentävät tekarit" avaa lastenkirjasarjan, jossa palvelutalossa asuva mummo on suojelupoliisin leivissä toimiva salainen agentti.

Rau­ha-mum­mon­sa lap­sen­vah­dik­si pie­neen ky­lään jou­tu­nut kak­si­tois­ta­vuo­ti­as Alex huo­maa, et­tei mum­mo­las­sa kaik­ki ole­kaan pelk­kää ka­ne­li­pul­laa ja ket­tu­kark­ke­ja – ei­kä mum­mo niin hö­pe­rö kuin äi­ti väit­tää.

Las­ten­kir­jois­sa usein kärt­tyi­si­nä, hert­tai­si­na tai har­mit­to­mi­na si­vus­ta­kat­so­ji­na esi­tet­tä­vät mum­mot ovat Agent­ti­mum­mo-sar­jas­sa ak­tii­vis­ten toi­min­ta­san­ka­rei­den roo­leis­sa.

– Mi­nul­le oli tär­ke­ää luo­da var­hais­nuo­ril­le kir­ja­sar­ja, jos­sa lap­sel­le tur­val­li­nen ikäih­mi­nen voi ol­la myös ta­ri­nan toi­min­nal­li­nen, vauh­di­kas ja jopa jän­nit­tä­vä pää­hah­mo, Ilk­ka Ola­vi ker­too.

– Kir­joit­ta­mi­sen ai­ka­na pa­la­sin lap­suu­te­ni mum­mo­laan Ilo­mant­siin sekä omil­le juu­ril­le­ni.

Vaik­ka agent­ti­mum­mon ta­ri­na on fik­ti­o­ta, Ola­vi on am­men­ta­nut kir­jaan­sa muis­to­ja omas­ta lap­suu­des­taan.

– Kir­joit­ta­mi­sen ai­ka­na pa­la­sin lap­suu­te­ni mum­mo­laan Ilo­mant­siin sekä omil­le juu­ril­le­ni, Ola­vi va­lot­taa.

Kir­jai­li­ja-näyt­te­li­jän isän­puo­lei­nen suku on ko­toi­sin Poh­jois-Kar­ja­las­ta, äi­din suku osit­tain ra­jan ta­kaa Kar­ja­las­ta.

Agent­ti­mum­mo-sar­ja on suun­nat­tu 9–13-vuo­ti­al­le. Sar­jan avau­so­sa on poh­jim­mil­taan ta­ri­na mum­mon ja lap­sen­lap­sen ka­do­te­tus­ta yh­tey­des­tä ja sen löy­tä­mi­ses­tä uu­del­leen. Voi­ko su­ku­pol­vien vä­li­sen kui­lun ku­roa um­peen? Mi­ten lap­sen­lap­si suh­tau­tuu iso­van­hem­paan­sa, kun täs­tä pal­jas­tuu ko­ko­naan uu­sia ker­rok­sia?