Karjalan Erämessut järjestetään jälleen Kontiolahden Ampuma­hiih­tos­ta­di­onilla perinteisesti viikkoa ennen juhannusta.

Mes­su­päi­vät ovat tänä vuon­na 14.-16.6. Mes­suil­la on esil­lä mo­ni­puo­li­nen tar­jon­ta ul­koi­luun ja hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä tuot­tei­ta sekä pal­ve­lu­ja.

Mes­suoh­jel­man puit­teis­sa näh­dään val­ta­kun­nan ta­sol­ta tut­tu­ja kas­vo­ja. Per­jan­tai­na oh­jel­ma­la­val­la vie­rai­lee mo­nis­ta tv-oh­jel­mis­ta tut­tu Kir­si Salo. Hän ker­too ta­ri­nan­sa sii­tä kuin­ka kii­rei­ses­tä kau­pun­ki­lai­ses­ta tuli oma­va­rais­te­li­ja kes­kel­le ju­va­lais­ta met­sää. Kir­sin ta­ri­na on oi­va esi­merk­ki kuin­ka kes­ki-ikäi­se­nä­kin voi aloit­taa ka­las­tus- ja met­säs­tys­har­ras­tuk­sen.

Met­säs­tys­koi­rat ovat ai­na ol­leet kes­ki­ös­sä Poh­jois-Kar­ja­las­sa jär­jes­te­tyil­lä erä­mes­suil­la. Niin on tä­nä­kin vuon­na. Mu­ka­na on jäl­leen usei­ta har­ras­ta­ja­koi­ra­yh­dis­tyk­siä.

Kar­ja­lan Erä­mes­sut ovat uu­dis­tu­neet mo­nin ta­voin edel­li­sis­tä Kon­ti­o­lah­den mes­suis­ta jot­ka pi­det­tiin kak­si vuot­ta sit­ten. Muun mu­as­sa ase­hal­li si­jait­see nyt sta­di­o­nin me­di­a­kes­kuk­ses­sa. Li­säk­si mes­su­a­lu­et­ta on laa­jen­net­tu ja uu­sia näyt­teil­le­a­set­ta­jia on tul­lut li­sää. Ym­pä­ri mes­su­a­lu­et­ta voi mo­nil­la eri esit­te­ly­pis­teil­lä tes­ta­ta omia am­pu­ma­tai­to­jaan niin eko- kuin jou­si­a­sein.

Kai­sa Mä­kä­räi­nen vie­rai­lee mes­suil­la sun­nun­tai­na. Hän heit­tää mes­su­kan­sal­le haas­teen… Joku on­ne­kas saa mah­dol­li­suu­den haas­taa Kai­san am­mun­ta­ki­saan am­pu­ma­hiih­dos­sa käy­tet­tä­väl­lä pie­nois­ki­vää­ril­lä.

Mes­su­por­tit ovat avoin­na jo­kai­se­na mes­su­päi­vä­nä klo 10-17.