Itä-Suomen yliopiston kuoro Joy juhlii 55-vuotista taivaltaan Nouse lauluni -juhlakonsertissa Carelia-salissa Joensuussa tiistaina 7.5.2024 klo 18.00.

Nuo­re­kas Joy on vuon­na 1969 pe­rus­tet­tu se­ka­kuo­ro, jon­ka ri­veis­sä on pro­duk­ti­os­ta riip­pu­en noin 40-70 lau­la­jaa. Lau­la­jien kes­ki-ikä on noin 25 vuot­ta ja hei­dän jou­kos­taan löy­tyy opis­ke­li­joi­ta laa­jas­ti eri aloil­ta, ul­ko­maa­lai­sia vaih­to-opis­ke­li­joi­ta sekä jo työ­e­lä­mäs­sä ole­via. Vuo­des­ta 2014 Joy-kuo­ro on toi­mi­nut myös Itä-Suo­men yli­o­pis­ton vi­ral­li­se­na edus­tus­kuo­ro­na.

Jo­en­suus­sa toi­mi­vaa kuo­roa on syk­sys­tä 2022 läh­tien joh­ta­nut sa­von­lin­na­lai­nen ja liek­sa­lais­läh­töi­nen Mat­ti Mak­ko­nen. Joy-kuo­ro esiin­tyy sään­nöl­li­ses­ti mm. Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ava­jai­sis­sa Kuo­pi­os­sa ja Jo­en­suus­sa. Kuo­ron mo­ni­puo­li­ses­ta ja kor­ke­a­ta­soi­ses­ta oh­jel­mis­tos­ta voi­si mai­ni­ta esim. Jo­seph Ha­yd­nin Seit­se­män sa­naa ris­til­lä -te­ok­sen, jon­ka kuo­ro esit­ti Si­be­lius-Aka­te­mi­an lau­lu­so­lis­tien ja Jo­en­suun kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kans­sa Pää­si­äi­se­nä 2023.

Joy-kuo­ron 55-juh­la­vuo­den hui­pen­ta­van juh­la­kon­ser­tin oh­jel­mas­sa Ca­re­lia-sa­lis­sa 7.5. on mu­siik­kia eri puo­lil­ta maa­il­maa ku­ten King´s Sin­gers -, Ra­ja­ton - ja Qu­een -yh­ty­ei­den oh­jel­mis­toa. Joy-kuo­ron li­säk­si kon­ser­tis­sa esiin­tyy myös kuo­ro­jen alum­neis­ta koot­tu kuo­ro Joy-kuo­ron en­ti­sen ja pit­kä­ai­kai­sen kuo­ron­joh­ta­jan He­le­na Hul­min joh­dol­la. Joy-kuo­ron toi­min­taa vuon­na 2024 tu­ke­vat Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Kar­ja­lai­sen Kult­tuu­rin Edis­tä­mis­sää­tiö ja Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton Poh­jois-Kar­ja­lan ra­has­to.