Kontiolahden kunnan joulunavaus järjestetään Kontiolahden torilla keskiviikkona 30.11.2022 kello 17–20. Paikallisten toimijoiden joulutori avautuu yleisölle kello 17 ja ohjelma alkaa kello 18.

Jou­lu­to­ril­ta voi os­taa muun mu­as­sa pai­kal­lis­ta hu­na­jaa, kä­sin­teh­ty­jä ko­ru­ja ja jou­lu­ko­ris­tei­ta, ha­vuk­rans­se­ja tai vaik­ka­pa lin­nun­pön­tön. Jou­lu­to­ril­la on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua ar­von­toi­hin, tu­tus­tua har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin ja seik­kail­la tont­tu­po­lul­la. Kon­ti­o­lah­den kir­jas­to tuo kir­ja­vink­kaus­ta sekä pop-up-kir­jas­ton jou­lu­to­ril­le, ja hy­vää miel­tä voi ja­kaa eteen­päin osal­lis­tu­mal­la SPR:n Hyvä Jou­lu­mie­li -ke­räyk­seen.

Nä­län yl­lät­tä­es­sä kan­nat­taa suun­na­ta Kes­kus­ka­dun toi­sel­le puo­lel­le: kier­rä­tys­kes­kus Tö­pi­nän edus­tal­la on myyn­nis­sä mak­ka­raa ja kirp­pa­ri on au­ki ta­pah­tu­man ajan. Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa voi läm­mi­tel­lä glö­gin ää­rel­lä jou­lu­lau­lu­ja lau­la­en ja lap­sil­le on jou­lu­as­kar­te­lua. Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen pi­han ko­das­sa on jou­lu­sei­mi ja las­te­ne­van­ke­liu­mi esi­te­tään puo­len tun­nin vä­lein.

Jou­lu­puk­ki on lu­van­nut läh­teä Kor­va­tun­tu­ril­ta hy­vis­sä ajoin mat­kaan eh­ti­äk­seen mu­kaan jou­lu­na­vauk­seen.

Au­tot kan­nat­taa jät­tää mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan hie­man si­vum­mal­le pa­him­pien ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si. Kon­ti­o­lah­den kir­kon­ky­läl­lä on run­saas­ti pai­koi­tus­ti­laa ly­hy­en­kin kä­ve­ly­mat­kan pääs­sä to­ril­ta.

Jou­lu­to­ril­la ovat mu­ka­na Kon­ti­o­lah­den kir­jas­to, Kon­ti­o­lah­den 4H, Kon­ti­o­lah­den SPR, kark­ki­kaup­pi­as Mer­ja Ris­sa­nen, LC Kon­ti­o­lah­ti ja LC Kon­ti­o­lah­ti Ur­su­lat, Pia Oi­no­nen, An­na-Lii­sa Rii­hii­lä, Ul­la Jant­to­nen, Kon­ti­o­lah­den Ka­jas­tus, Kon­ti­o­lah­den Ve­sai­set, Kon­ti­o­lah­den kir­kon­ky­län kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta sekä kier­rä­tys­kes­kus Tö­pi­nän tori.