Jouluradion pääkanava soi Joensuussa radiosta taajuudella 100,7 MHz. Kanavaa voi kuunnella loppiaiseen 6. tammikuuta saakka. Netissä Jouluradion kahdeksan kanavaa kuuluvat kaikkialla.

20-vuo­ti­as Jou­lu­ra­dio oli Kan­sal­li­sen Ra­di­o­tut­ki­muk­sen (KRT) mu­kaan vii­me kau­del­la koko Suo­men kol­man­nek­si ta­voit­ta­vin ja nel­jän­nek­si kuun­nel­luin ra­di­o­ka­na­va. Suur­ta suo­si­o­ta naut­ti­va Jou­lu­ra­dio on mo­nel­la ta­paa uu­dis­tu­nut. Pää­ka­na­van mu­siik­ki­kat­taus on laa­jem­pi ja mo­ni­puo­li­sem­pi kuin ai­em­min. Jou­lu­ra­di­on mu­siik­ki­kir­jas­tos­sa on noin 6000 kap­pa­let­ta.

Syys­kuus­sa mu­siik­ki­pääl­lik­kö­nä aloit­ta­nut Joni Har­ti­kai­nen on ko­ke­nut kon­ka­ri ra­dio- ja me­dia-alal­la. Jou­lu­ra­di­on tär­ke­ä­nä teh­tä­vä­nä on yl­lä­pi­tää jou­lu­mu­siik­ki­kult­tuu­ria, jo­ten Har­ti­kai­nen on tart­tu­nut mu­siik­ki­lis­toi­hin tark­kuu­del­la ja lu­paa pi­tää pää­ka­na­van mu­siik­ki­ka­ta­lo­gin mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­se­na.

– Pi­dän huo­len sii­tä, et­tä kuu­li­ja löy­tää ka­na­val­ta omat suo­sik­kin­sa, mut­ta myös uu­sia tut­ta­vuuk­sia, Har­ti­kai­nen sa­noo.

Myös ka­na­va­per­het­tä on uu­dis­tet­tu. Ne­tis­sä soi­vat täl­lä kau­del­la pää­ka­na­van li­säk­si Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut, Klas­si­nen jou­lu, Hap­py Ho­li­da­ys, Las­ten jou­lu­ra­dio, Rou­hea jou­lu, Pop­jou­lu sekä Jul­ra­di­on.

Jou­lu­ra­dio on Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­tien lah­ja kuun­te­li­joil­le ja sen mah­dol­lis­ta­vat seu­ra­kun­nat ym­pä­ri Suo­men.

Ne­tis­sä jou­lu­ra­dio löy­tyy osoit­tees­ta: jou­lu­ra­dio.fi