Joensuun seurakuntayhtymä ja seurakunnat työllistävät tulevana kesänä satoja nuoria.

Suu­rin­ta osaa heis­tä tar­vi­taan rip­pi­lei­rien iso­sik­si. Te­ki­jöi­tä kai­va­taan myös hau­taus­mai­den ja puis­to­jen hoi­toon sekä tie­kirk­koi­hin.

Jo­en­suun hau­taus­mail­le rek­ry­toi­daan 40 kau­si­työn­te­ki­jää vii­den kuu­kau­den työ­suh­tei­siin ja 30 ke­sä­työn­te­ki­jää kah­den kuu­kau­den työ­suh­tei­siin. Työn­te­ki­jöil­tä edel­ly­te­tään pää­sään­töi­ses­ti täy­si-ikäi­syyt­tä, mut­ta Jo­en­suun kah­den kuu­kau­den pes­tei­hin pää­see jo 17-vuo­ti­aa­na.

Hau­taus­mai­den li­säk­si seu­ra­kun­nat työl­lis­tä­vät tie­kirk­ko­jen op­pai­ta. Ut­ran kirk­koon et­si­tään kah­ta opas­ta ju­han­nuk­ses­ta hei­nä­kuun lop­puun. Jo­en­suun kirk­koon va­li­taan kah­des­ta nel­jään opas­ta. Työ­jak­sot ovat puo­len­tois­ta tai kol­men kuu­kau­den mit­tai­sia, ja ne si­joit­tu­vat ke­sä­kuus­ta elo­kuul­le.

Myös rip­pi­lei­rien ve­tä­jik­si tar­vi­taan ke­sä­te­o­lo­ge­ja ja -nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä sekä iso­sia, joi­ta tu­le­van ke­sän lei­reil­lä on yh­teen­sä noin 210. Enon seu­ra­kun­ta rek­ry­toi ke­sä­työn­te­ki­jän rip­pi­kou­lu­työ­hön kol­mek­si vii­kok­si, Pie­li­sen­suun seu­ra­kun­ta ke­sä­te­o­lo­gin kah­dek­si kuu­kau­dek­si ja Jo­en­suun seu­ra­kun­ta lei­ri­oh­jaa­jia kah­del­le rip­pi­lei­ril­le.

Tar­kem­pia tie­toa avoi­mis­ta pai­kois­ta saa Kirk­ko­Rek­ry-pal­ve­lus­ta, jos­sa on kir­kon avoi­met työ­pai­kat kaik­ki­al­ta Suo­mes­ta.