Joensuun abiturientit viettävät perinteistä penkin­pai­na­jais­riehaa torstaina 8. helmikuuta.

Tuol­loin kau­pun­gin alu­eel­la toi­mi­vien lu­ki­oi­den ja am­mat­ti­o­pis­to Ri­ve­ri­an kak­sois­tut­kin­non kol­man­nen vuo­den opis­ke­li­jat juh­li­vat sään­nöl­li­sen kou­lu­työn­sä päät­ty­mis­tä.

Aa­mu­päi­väl­lä naa­mi­ai­sa­sui­hin pu­keu­tu­vat abit jär­jes­tä­vät omil­la kou­luil­laan oh­jel­maa. Kel­lo 12.30 he aloit­ta­vat pen­kin­pai­na­jai­sa­je­lun Ra­vi­ra­dal­ta. 20 kuor­ma-au­ton let­ka kier­tää kes­ki­kau­pun­gil­la reit­tiä Lin­nun­lah­den­tie - Pa­pin­ka­tu - Kirk­ko­ka­tu - Nis­ka­ka­tu - To­ri­ka­tu - Kos­ki­ka­tu - Kirk­ko­ka­tu - Nis­ka­ka­tu - To­ri­ka­tu - Kos­ki­ka­tu.

Kuor­ma-au­tot py­säh­ty­vät kak­si ker­taa het­kek­si To­ri­ka­dul­la ja Kos­ki­ka­dul­la, jol­loin abit heit­te­le­vät ylei­söl­le kark­kia. Penk­ka­rei­den jäl­keen abit jää­vät lu­ku­lo­mal­le val­mis­tau­tu­maan 12. maa­lis­kuu­ta al­ka­viin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin.