Joensuun kaupunki on käynnistänyt virallistakin virallisemman äänestyksen kaupungin uudesta postikortista.

Eh­dok­kai­ta pos­ti­kor­tik­si on kah­dek­san ja suo­sik­ki­aan voi käy­dä ää­nes­tä­mäs­sä osoit­tees­sa pos­ti­a­jo­en­suus­ta.fi

Vii­mei­nen ää­nes­tys­päi­vä on 16. ke­sä­kuu­ta.

– Mo­nel­ta kau­pun­gil­ta löy­tyy upei­ta pos­ti­kort­te­ja, ja pi­tää­hän nyt Jo­en­suul­la­kin oman­sa ol­la. Suo­sik­ki­aan pää­see ää­nes­tä­mään kuka ta­han­sa, ja yk­si on­ne­kas voit­taa ar­von­nas­sa it­sel­leen ja ka­ve­ril­leen kol­men päi­vän li­put ke­sän Ilo­saa­ri­rock-fes­ta­reil­le 12.–14. hei­nä­kuu­ta, ker­too Jo­en­suun kau­pun­gin mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Mark­ku Pyyk­kö­nen.

Ar­von­nan tu­lok­ses­ta il­moi­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti voit­ta­jal­le ju­han­nus­vii­kol­la.

Eh­dok­kais­ta eni­ten ää­niä saa­nut­ta pos­ti­kort­tia pää­see myös lä­het­tä­mään kau­pun­gin pis­teel­lä Ilo­saa­ri­roc­kis­sa. Kort­te­ja va­rau­du­taan ja­ka­maan 3 000 kap­pa­let­ta ja niis­sä on pos­ti­mak­su mak­set­tu val­miik­si.

Jo­en­suun pos­ti­kor­tin ää­nes­tä­mi­nen ja lä­het­tä­mi­nen on osa kau­pun­gin muut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ja kam­pan­jan avul­la tuo­daan Jo­en­suu­ta esil­le po­ten­ti­aa­li­se­na asuin­kau­pun­ki­na.