Joe Vintage -tapahtuma valloitti onnistuneesti Joensuun torin lauantaina 8. kesäkuuta.

Kä­vi­jöil­le oli tar­jol­la iso kat­taus ret­ro- ja vin­ta­ge-esi­neis­töä sekä ai­to­ja vin­ta­ge­vaat­tei­ta. Li­säk­si mu­ka­na oli usei­ta kä­sin­teh­ty­jen ko­ru­jen ja hius­kuk­kien myyn­ti­o­sas­to­ja eri puo­lil­ta Suo­mea. To­ri­la­van edus­tal­le park­kee­ra­tut upe­at näyt­te­ly­au­tot kiin­nos­ti­vat kai­ke­ni­käi­siä ja nii­den vie­rel­lä po­see­rat­tiin ka­me­roil­le mie­lel­lään. Au­to­näyt­te­lyn li­säk­si Hot Rod­ders Pol­vi­jär­vi ry jär­jes­ti har­ras­te­au­to­par­kin Tai­de­mu­seo On­nin piha-alu­eel­le.

Joe Vin­ta­ge -päi­vän oh­jel­mas­sa oli odo­tet­tu Mis­ter Joe Vin­ta­ge ja Lady Jo­el­la Vin­ta­ge -kil­pai­lu. Ar­vo­val­tai­nen tuo­ma­ris­to va­lit­si mies­ten sar­jan voit­ta­jak­si ou­to­kum­pu­lai­sen Tom­mi Kois­ti­sen. Hän oli myös ylei­sö­ää­nes­tyk­sen voit­ta­ja. Nais­ten sar­jas­sa tuo­ma­ris­ton va­lin­ta oli sa­von­lin­na­lai­nen Ul­la Mus­to­nen. Ylei­sö­ää­nes­tyk­sen voit­toon kiri Jen­na Ris­sa­nen Piek­sä­mä­el­tä.

Tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat Sini Hulk­ko­nen (Jo­en­suun Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja), Jen­na­miia Jo­ke­la (yrit­tä­jä, Un­derg­round Jo­en­suu), Hen­na Kar­ha­pää (Jo­en­suun Set­le­men­tin toi­min­nan­joh­ta­ja), Lii­na Mus­to­nen (me­di­a­toi­mi­ja) sekä tuo­ma­ris­ton pu­heen­joh­ta­ja­na Jan­ne Ah­jo­pa­lo (MTV Uu­ti­set Live).

Ylei­söä viih­dyt­ti pal­kit­tu El­vis-mu­sii­kin tulk­ki Aron Ylö­jär­vel­tä. Juon­ta­ja­na hur­ma­si Nel­li Hyt­ti­nen (MTV).

Tai­to­kort­te­lis­ta to­ril­le siir­ty­nyt Joe Vin­ta­ge jär­jes­tet­tiin nyt kol­mat­ta ker­taa.