Kauppahalli Joensuun palvelutarjonta täydentyy Bar & Cafe Vispiläkaupan sekä Järven Taiga – Pohjois-Karjalan Järvie­lä­mys­kes­kuksen palveluilla kesäkuun lopusta lähtien.

Bu­si­ness Jo­en­suun Start Me Up -lii­kei­de­a­kil­pai­lus­sa Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan Mo­der­nia Kar­ja­lais­ta kaup­paa ja pal­ve­lua -kil­pai­lu­ka­te­go­ri­an voit­ta­nut Jär­ven Tai­ga – Poh­jois-Kar­ja­lan Jär­vie­lä­mys­kes­kus saa pal­kin­to­na lii­ke­ti­lan käyt­töön kuu­dek­si kuu­kau­dek­si ve­loi­tuk­set­ta Kaup­pa­hal­li Jo­en­suus­ta. Jär­vie­lä­mys­kes­kuk­sen pal­ve­lut kat­ta­vat myy­mä­län, asi­an­tun­te­van neu­von­nan sekä tuot­teet ja pal­ve­lut jär­vi­mat­kai­luun. Jär­vie­lä­mys­kes­kus ta­voit­te­lee poh­jois­kar­ja­lai­sen jär­vi­mat­kai­lun nos­ta­mis­ta uu­del­le ta­sol­le.

Vis­pi­lä­kaup­pa puo­les­taan muut­taa sekä si­jain­ti­aan et­tä toi­min­ta­kon­sep­ti­aan, kun se siir­tyy ny­kyi­ses­tä pai­kas­taan Kaup­pa­hal­liin. Vis­pi­lä­kaup­pa aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 2018.

– Vis­pik­ses­sä on jo käyn­nis­ty­nyt lop­puun­myyn­ti sekä uu­dis­tus­työt, ja ra­vin­to­la on ny­kyi­sis­sä ti­lois­saan vii­meis­tä ker­taa au­ki lau­an­tai­na 3.6. Ros­so tar­vit­see kas­va­neen ky­syn­nän vuok­si li­sä­ti­laa muun mu­as­sa ryh­mä­va­rauk­sil­le, jo­ten ti­lat muu­te­taan Ros­son käyt­töön, PKO ryh­mä­pääl­lik­kö Ou­ti Poh­jo­ran­ta sa­noo.

Jo ai­em­min on jul­kis­tet­tu, et­tä lii­ke­ra­ken­nuk­ses­sa ra­vin­to­la­pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vat ham­pu­ri­lais­ket­ju Friends & Brgrs sekä VENN, Hou­ku­tus, La Fes­ta ja Ko­ti­lei­po­mo Ho­ney Bee. Myös eri­kois­ta­va­ra­kaup­pa Em­man Puo­ti siir­tää toi­min­tan­sa To­ri­ka­tu 23 E:stä kaup­pa­hal­liin.