Joensuun kesän tapahtumakenttä saa uuden tulokkaan, kun Pohjois-Karjalan Osuuskauppa järjestää ikärajattoman MAINDAY-tapahtuman ensimmäistä kertaa kesällä 2024.

Pää­päi­väk­si ku­vat­tu ta­pah­tu­ma soi kes­ki­viik­ko­na 31.7.2024 Jo­en­suun Sirk­kaan Puis­tos­sa tar­jo­ten ko­ti­mai­sen rap- ja r’n’b-ken­tän kirk­kaim­pia ni­miä. La­val­le elo­kui­se­na kes­ki­viik­ko­na nou­se­vat maam­me kuun­nel­luim­piin ar­tis­tei­hin kuu­lu­va Get­to­ma­sa, val­loit­ta­val­la ener­gi­al­la hur­maa­va Jam­bo, R’n’B-täh­ti Pih­la­ja sekä uu­den aal­lon ää­net Ares & Bizi.

– Olem­me het­ken ai­kaa miet­ti­neet kuin­ka Osuus­kaup­pa­roc­kin inf­raa voi­si hyö­dyn­tää laa­jem­min ja kuin­ka huo­mi­oi­da myös maa­kun­nan nuo­rem­mat mu­sii­kin ku­lut­ta­jat. Ko­ti­mai­nen räp­pi voi täl­lä het­kel­lä erit­täin hy­vin ja mie­les­täm­me an­sait­see oman päi­vän­sä mo­ni­puo­li­sem­man Osuus­kaup­pa­roc­kin ohel­le, kom­men­toi PKO:n ryh­mä­pääl­lik­kö Er­no Pen­na­nen tu­le­vaa.

Osuus­kaup­pa­roc­kis­ta poi­ke­ten ta­pah­tu­ma on ikä­ra­ja­ton ja ajoit­tuu enem­män al­kuil­taan. Ta­pah­tu­ma-alu­eel­la on ikä­ra­ja­ton alue omil­la pal­ve­luil­la il­man an­nis­ke­lua. Myyn­tiin tu­lee K18-li­pun li­säk­si edul­li­sem­pi ikä­ra­ja­ton lip­pu, jon­ka voi os­taa myös täy­si-ikäi­nen, mut­ta li­pul­la ei pää­se an­nis­ke­lu­a­lu­eil­le.

– MAIN­DA­Yn täh­det ovat tuo­tan­nol­li­ses­ti vii­kon­lo­pun ar­tis­te­ja ke­vy­em­piä, jo­ten saam­me kes­ki­vii­kol­le kom­pak­tin pa­ke­tin, joka ei soi yö­myö­hään. Por­tit tul­laan au­kai­se­maan kel­lo 17 ja vii­mei­nen ar­tis­ti lo­pet­taa noin kel­lo 22, Pen­na­nen jat­kaa.

En­nak­ko­li­put tu­le­vat myyn­tiin Li­ve­toon tors­tai­na 21.4. kel­lo 9.