Perjantaina 7. heinäkuuta 2023 järjestettäväksi suunnitellut Heavyneulonnan MM-kisat jäävät tänä vuonna kokematta.

Kil­pai­lua jär­jes­tä­vä or­ga­ni­saa­tio on teh­nyt pää­tök­sen kes­kit­tyä ki­so­jen osal­ta val­mis­te­le­maan jo ke­sän 2024 maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­so­ja, jär­jes­tääk­seen ta­pah­tu­man en­tis­tä­kin ko­me­am­pa­na.

– Ha­lu­am­me teh­dä ki­sois­ta ai­na spek­taak­ke­lin, ja tu­lim­me lop­pu­tu­lok­seen, et­tä vaik­ka ta­pah­tu­man pe­ru­mi­nen on ai­na to­del­la ikä­vää, niin par­haan ko­ke­muk­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si on jär­ke­vin­tä ot­taa li­sä­ai­kaa ja jär­jes­täm­me ki­sat seu­raa­van ker­ran ke­säl­lä 2024, jol­loin lii­ku­tel­laan taas man­ner­laat­to­ja he­vin ja puik­ko­jen tah­tiin jä­ri­syt­tä­vän näyt­tä­väs­ti!, to­te­aa Mari Kar­ja­lai­nen WTF Pro­duc­ti­on­sil­ta.

Vuo­sien 2019–22 ai­ka­na he­a­vy­neu­lon­nan maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta on fi­naa­lis­sa ol­lut edus­tet­tu­na 14 eri maa­ta ja ki­saan on vuo­sien ai­ka­na tul­lut ha­ke­muk­sia 15:sta eri maas­ta. He­a­vy Me­tal Knit­ting lan­see­rat­tiin ke­vääl­lä 2019 ja kil­pai­lu saa­vut­ti heti laa­jan kan­sain­vä­li­sen huo­mi­on mil­joo­nil­la me­di­ao­su­mil­la.Ke­säl­lä 2022 He­a­vy Me­tal Knit­ting World Cham­pi­ons­hip ke­rä­si Jo­en­suun to­ril­le pari tu­hat­ta hen­keä to­dis­ta­maan, mi­ten maa­il­man par­haim­mat he­vi­neu­lo­jat kil­pai­le­vat mes­ta­ruu­des­ta. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti kil­pai­lua seu­ra­si ylei­söä 11:sta eri maas­ta.