Työväenmuseo Werstaalla Tampereella avautuu perjantaina 3.2. kuvajournalisti Miikka Pirisen valokuvanäyttely Likainen työ.

Näyt­te­lyn do­ku­men­taa­ri­set ku­vat ker­to­vat Suo­men tur­ve­ken­til­lä ja Yh­dys­val­to­jen hii­li­kai­vok­sis­sa työs­ken­te­le­vis­tä ih­mi­sis­tä. Näyt­te­ly on avoin­na 6.8.2023 as­ti.

Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan lau­kai­se­ma ener­gi­ak­rii­si on teh­nyt kuk­ka­roon käy­väl­lä ta­val­la sel­väk­si, kuin­ka riip­pu­vai­sia yhä olem­me fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta. Siir­ty­mä vih­re­ään ener­gi­aan on vää­jää­mä­tön­tä myös il­mas­tok­rii­sin vuok­si.

Sa­mal­la hii­len­kai­va­jien ja tur­ve­tuot­ta­jien am­ma­tit jää­vät his­to­ri­aan. Näyt­te­lyn ku­vat ker­to­vat, mil­tä ar­ki hii­li­kai­vok­sen il­ta­vuo­ros­sa ja trak­to­rin kyy­dis­sä tur­ve­suol­la vih­re­än siir­ty­män etu­lin­jas­sa näyt­tää.

Miik­ka Pi­ri­nen (s.1985) on pal­kit­tu hel­sin­ki­läi­nen ku­va­jour­na­lis­ti. Hän on do­ku­men­toi­nut fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den tuo­tan­nos­sa työs­ken­te­le­vien ih­mis­ten ar­kea vuo­des­ta 2017.

Näyt­te­lyn suo­ma­lai­ses­ta tur­ve­tuo­tan­nos­ta ker­to­vat va­lo­ku­vat on otet­tu Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Pir­kan­maal­ta, Ky­men­laak­sos­ta ja Poh­jois-Kar­ja­las­ta. Hii­len­kai­va­jis­ta ker­to­vat ku­vat ovat Yh­dys­val­to­jen Län­si-Vir­gi­ni­as­ta.

Pi­ri­sen va­lo­ku­via jul­kais­taan myös osa­na huh­ti­kuus­sa il­mes­ty­vää tie­to­kir­jaa Li­kai­nen työ – Il­mas­to­po­li­tii­kan voit­ta­jat ja hä­vi­ä­jät (Like). Va­lo­ku­va­näyt­te­lyn to­teu­tus­ta ovat tu­ke­neet Maj ja Tor Nes­s­lin­gin sää­tiö, Fin­n­fo­to – Suo­men va­lo­ku­va­jär­jes­töt ry, Pat­ri­cia Sep­pä­län sää­tiö, Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus sekä JO­KES – Jour­na­lis­ti­sen kult­tuu­rin edis­tä­mis­sää­tiö.