Joensuulaisen valokuvaaja Esko Eskelisen (1933–95) negatiivikokoelma sisältää paljon korkeatasoista Joensuun ja Pohjois-Karjalan kuvadokumentointia vuosilta 1956–81.

Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on vuon­na 1985 hank­ki­ma Es­ke­li­sen ko­ko­el­ma kä­sit­tää yh­teen­sä 61 ne­ga­tii­vi­kan­si­oi­ta, jois­sa on ki­no­fil­mi­ne­ga­tii­ve­ja ja 6x6 sent­ti­met­rin ne­ga­tii­ve­ja. Mu­seo ar­vi­oi han­kin­ta­vai­hees­sa ne­ga­tii­vi­ruu­tu­jen mää­räk­si 35 000 kap­pa­let­ta ja myö­hem­min 50 000.

Kes­ti lä­hes 40 vuot­ta an­taa tun­nis­te­nu­me­ro jo­kai­sel­le Es­ke­li­sen ku­val­le.

Kes­ti lä­hes 40 vuot­ta an­taa tun­nis­te­nu­me­ro jo­kai­sel­le Es­ke­li­sen ku­val­le. Mit­ta­va nu­me­roin­tiu­rak­ka saa­tiin vii­mein pää­tök­seen vuo­den 2023 tou­ko­kuus­sa. To­del­li­sek­si ku­va­mää­räk­si osoit­tau­tui 61 865. Täs­tä ai­neis­tos­ta on lu­et­te­loi­tu ko­ko­el­man­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään 4196 ku­van tie­dot ja di­gi­toi­tu 2436 ku­vaa. Mu­se­o­hen­ki­lö­kun­nal­la riit­tää siis edel­leen työ­tä Es­ke­li­sen ne­ga­tii­vi­ko­ko­el­man pa­ris­sa. Ku­via tul­laan jul­kai­se­maan myös ha­ku­pal­ve­lu Fin­nas­sa.

Es­ko Es­ke­li­nen omis­ti "Va­lo­ku­vaa­mo Pris­ma" ja "Va­lo­ku­vaa­mo Es­ko Es­ke­li­nen" -ni­mi­set liik­keet Jo­en­suus­sa. Hän teki li­säk­si ku­va­re­por­taa­se­ja val­ta­kun­nal­li­sil­le sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­dil­le. Es­ke­li­nen möi Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­ol­le 5000 mar­kal­la ku­vaa­man­sa ne­ga­tii­vi­ma­te­ri­aa­lin. Han­kin­ta hy­väk­syt­tiin Jo­en­suun mu­se­oi­den joh­to­kun­nas­sa 22.8.1984. Ne­ga­tii­vit di­a­ri­oi­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan mu­se­on va­lo­ku­va­ko­ko­el­maan tam­mi­kuus­sa 1985.