Joensuun vanha työväentalo purettiin 70- ja 80-lukujen vaihteessa. SNK:n ja Joensuun Työväenyhdistyksen järjestösihteerinä ensimmäisiä työtehtäviä olivat työväentalon ”alasajoon” liittyvät tehtävät.

En­nen ta­lon pur­ka­mis­ta pää­tet­tiin jär­jes­tää kun­ni­ak­kaat jää­hy­väi­set, mit­kä si­säl­si­vät kut­su­vie­ras­lou­naan, pää­juh­lan ja vii­mei­set il­ta­mat. Nämä kaik­ki piti jär­jes­tää yh­tä­lail­la mah­dol­li­sim­man tyy­lik­kääs­ti ja pie­nim­mil­lä mah­dol­li­sil­la kus­tan­nuk­sil­la. Yh­dis­tyk­sen ta­lout­ta ra­sit­ti­vat van­han työ­vä­en­ta­lon kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ret läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set.

Jää­hy­väis­juh­lia var­ten ni­met­tiin juh­la­toi­mi­kun­ta, mikä on­nis­tui laa­ti­maan eri­no­mai­sen oh­jel­man mai­ni­tuil­la an­ka­ril­la reu­na­eh­doil­la. Suu­rin osa esiin­ty­jis­tä suos­tui esiin­ty­mään il­mai­sek­si. Vain mat­ka­ku­lut mak­set­tiin. Tä­hän jouk­koon kuu­lui myös Var­kau­des­ta tul­lut Jo­en­suus­ta kuu­lui­suu­teen pon­nis­ta­nut Esa Pa­ka­ri­nen, joka to­sin myös ma­joi­tet­tiin yh­dis­tyk­sen las­kuun.

Esa Pa­ka­ri­nen il­moit­ti, et­tä il­man Jo­en­suun työ­vä­en­ta­loa hä­nes­tä ei oli­si tul­lut ha­nu­ris­tia, lau­la­jaa ei­kä näyt­te­li­jää­kään.

Yh­dis­tys oli päät­tä­nyt, et­tä Esa Pa­ka­ri­sel­le mak­se­taan tin­ki­mät­tä se sum­ma, min­kä hän pyy­tää. Mi­nul­le oli pie­ni yl­lä­tys se, et­tä maan­kuu­lu kai­ma­ni il­moit­ti yk­si­se­lit­tei­ses­ti, et­tä niin Esa Pa­ka­ri­nen kuin Se­ve­ri Su­ho­nen­kin esiin­ty­vät näis­sä juh­lis­sa pel­kil­lä mat­ka- ja ma­joi­tus­ku­luil­la. Oman au­ton käy­tös­tä­kin tuo toi­vot­tu tai­tei­li­ja peri vain pel­kät ben­sa­ku­lut. Pe­rus­te­luk­si Esa Pa­ka­ri­nen il­moit­ti, et­tä il­man Jo­en­suun työ­vä­en­ta­loa hä­nes­tä ei oli­si tul­lut ha­nu­ris­tia, lau­la­jaa ei­kä näyt­te­li­jää­kään.

Juh­la­ti­lai­suu­det su­jui­vat en­nak­ko-odo­tus­ten mu­kai­ses­ti. Näin myös pää­juh­la­kin yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan, kan­sa­ne­dus­ta­ja Mat­ti Pu­ha­kan pu­het­ta myö­ten. Juh­la­toi­mi­kun­nas­sa hä­nel­le oli an­net­tu ai­kaa 15 mi­nuut­tia hy­vin en­nus­ta­en, et­tä Mat­ti pu­hui­si ai­na­kin puo­li tun­tia. Kun pu­het­ta oli kes­tä­nyt 45 mi­nut­tia kie­mur­te­lin juh­la­sa­lin ovi­pie­les­sä kuin tu­li­sil­la hii­lil­lä. Ai­ka­naan puhe päät­tyi ja ylei­sö pois­tui muu­ta­mak­si tun­nik­si ko­tiin­sa odot­ta­maan työ­vä­en­ta­lon vii­mei­siä il­ta­mia.

Esa Par­ta­nen