Hiljattain eläkkeelle jääneet ja pian eläkkeelle jäävät ovat tervetulleita Elävänä eläkkeellä -tapahtumaan Rantakylän kirkolle maanantaina 26. helmikuuta kello 13–16.

Jo­en­suun, Pie­li­sen­suun ja Ran­ta­ky­län seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mä mak­su­ton ta­pah­tu­ma on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat uut­ta ki­pi­nää elä­ke­vuo­siin­sa.

Ta­pah­tu­ma oli tar­koi­tus jär­jes­tää jo vii­me syk­sy­nä, mut­ta kah­den pää­e­siin­ty­jän sai­ras­tu­mi­sen vuok­si se siir­tyi täl­le vuo­del­le.

Ran­ta­ky­län kirk­ko 26.2. kel­lo 13–16.
Il­moit­tau­tu­mi­set 18.2. men­nes­sä.

Oh­jel­mas­sa on ma­ku­pa­lo­ja mo­no­lo­gis­ta An­jan lä­hes eri­no­mai­nen elä­mä, jota esit­tää Min­na Maa­ria Vir­ta­nen Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­ris­ta. Tuo­reet elä­ke­läi­set Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen ja Ilo­na Pie­ta­ri­nen kes­kus­te­le­vat sii­tä, mil­tä eläk­keel­le jää­mi­nen on heis­tä tun­tu­nut. Pie­li­sen­suun seu­ra­kun­nan pap­pi An­na-Riit­ta Pel­lik­ka he­rät­te­lee aja­tuk­sia eläk­keel­le jää­mi­ses­tä elä­män­vai­hee­na.

Työ­pa­jois­sa voi kuu­los­tel­la omia unel­mia, toi­vei­ta ja tar­pei­ta elä­ke­vuo­sil­le. Ta­pah­tu­mas­sa on va­rat­tu ai­kaa po­ri­noil­le ja yh­tei­sel­le kes­kus­te­lul­le. Päi­vän ai­ka­na on myös mah­dol­li­suus tu­tus­tua eri­lai­siin va­paa­eh­tois­teh­tä­viin.

Päi­vä­kah­vin yh­tey­des­sä on tar­jol­la kak­ku- ja he­del­mä­buf­fet. Tar­joi­lun vuok­si pyy­de­tään il­moit­tau­tu­maan vii­meis­tään 18.2. jo­en­suun­seu­ra­kun­nat.fi/il­moit­tau­du tai pu­he­li­mit­se 013 263 5300 (ma–to klo 9–15 sekä pe klo 9–12).