Elokuva­te­at­te­ri­keskus Tapiossa järjestetään tiistaina 7.5. klo 17 erikoisnäytös uutuusdokumentista.

Kan­sain­vä­lis­tä Lap­sen oi­keuk­sien so­pi­mus­ta juh­li­taan vuo­sit­tain vaih­tu­val­la eri­tys­tee­mal­la. Vuo­den 2024 tee­ma on ”Jo­kai­sen lap­sen oi­keus op­pi­mi­seen”.

Tee­ma nou­see esiin em­paat­ti­ses­sa ja aja­tuk­sia he­rät­tä­väs­sä do­ku­ment­tie­lo­ku­vas­sa Kou­lu­vuo­si Ja­pa­nis­sa, joka aset­taa pei­lin suo­ma­lai­sen pe­rus­kou­lun eteen, ja nos­taa esiin kou­luun liit­ty­viä tee­mo­ja, jois­ta meil­lä­kin kes­kus­tel­laan. Elo­ku­va he­rät­tää ky­sy­mään mil­tä las­tem­me pe­rus­kou­lu näyt­tää ja mi­ten opet­ta­jat voi­vat?

Näy­tök­sen jäl­keen kes­kus­tel­laan elo­ku­van he­rät­tä­mis­tä ko­ke­muk­sis­ta.

Ema Ryan Ya­ma­za­kin oh­jaa­ma elo­ku­va seu­raa vuo­den ajan to­ki­o­lai­sen pe­rus­kou­lun 1. luo­kan ja 6. luo­kan op­pi­lai­den ja opet­ta­jien ar­kea. Kou­lu­jär­jes­tel­mä pe­rus­tuu van­haan so­ti­las­kou­lu­tuk­seen ja tiuk­kaan hie­rar­ki­aan. Lap­set op­pi­vat jo var­hain hy­viä ta­po­ja, op­pi­vat nou­dat­ta­maan sään­tö­jä ja osoit­ta­maan kun­ni­oi­tus­ta, ai­van eri­tyi­ses­ti opet­ta­jia (’sen­sei’) koh­taan. Kou­lu­työs­sä ko­ros­tuu yh­tei­sön mer­ki­tys kas­vat­ta­ja­na, ja op­pi­lai­den ja opet­ta­jien tu­ke­na.

Elo­ku­va on he­rät­tä­nyt jo run­saas­ti kes­kus­te­lua kat­so­jien pa­ris­sa. Näy­tök­sen jäl­keen kes­kus­tel­laan elo­ku­van he­rät­tä­mis­tä ko­ke­muk­sis­ta. Mil­lai­nen on suo­ma­lai­sen pe­rus­kou­lun ti­lan­ne? Kes­kus­te­le­mas­sa ovat Jan­ne Pie­ta­ri­nen (Itä-Suo­men yli­o­pis­ton fi­lo­so­fi­sen tie­de­kun­nan de­kaa­ni), Päi­vi Iko­nen (Ut­ran kou­lun reh­to­ri) ja Maho Ya­ma­mo­to (ja­pa­ni­lai­nen kult­tuu­ri­lä­het­ti­läs). Kes­kus­te­lun kes­to on noin 45 min.