Joensuun kaupunginteatterin syksyn pääteoksena esitetään ajankohtainen draama, Mestari ja Margarita – Saatana saapuu Moskovaan, jonka ensi-ilta on lauantaina 16.9.2023 kello 17 Joensuun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.

Ki­o­vas­sa syn­ty­neen ve­nä­läis­kir­jai­li­ja Mi­hail Bul­ga­ko­vin klas­sik­ko­te­ok­seen pe­rus­tu­van esi­tyk­sen oh­jaa ja dra­ma­ti­soi jo­en­suu­lais­läh­töi­nen Alek­sis Me­a­ney. Te­ok­ses­sa kul­kee rin­nak­kain kol­me ta­ri­naa: Saa­ta­nan vie­rai­lu 1930-lu­vun sta­li­nis­ti­ses­sa Mos­ko­vas­sa, Mes­ta­rin ja Mar­ga­ri­tan kiih­keä mut­ta traa­gi­nen rak­kaus­ta­ri­na sekä Jee­suk­sen ajan Je­ru­sa­lem, jos­sa Pon­tius Pi­la­tus kamp­pai­lee oma­tun­ton­sa kans­sa poh­ties­saan erään maan­kier­tä­jä­fi­lo­so­fin Jes­hua Ha-Nots­rin kuo­le­man­tuo­mi­o­ta.

Mi­hail Bul­ga­ko­vin (1891–1940) pos­tuu­mis­ti jul­kais­tua ro­maa­nia Mes­ta­ri ja Mar­ga­ri­ta (Mas­ter i Mar­ga­ri­ta ) pi­de­tään yh­te­nä 1900-lu­vun kir­jal­li­suu­den mer­kit­tä­vim­mis­tä te­ok­sis­ta. Bul­ga­kov kir­joit­ti te­os­ta ai­ka­na, jol­loin Neu­vos­to­lii­tos­sa val­lit­si yk­si to­tuus. Myös tai­teen tuli vi­ral­li­sen po­li­tii­kan mu­kaan ol­la muo­dol­taan re­a­lis­tis­ta ja si­säl­löl­tään so­si­a­lis­tis­ta.

Yli­luon­nol­li­set ta­pah­tu­mat, draa­man ja huu­mo­rin täy­tei­set ta­ri­nat pu­nou­tu­vat lo­pul­ta tai­a­no­mai­ses­ti yh­teen, nii­den kul­kies­sa fik­ti­on ja fak­tan, unen ja val­veil­la­o­lon sekä fan­ta­si­an ja to­den ra­ja­pin­noil­la.

Mes­ta­ri ja Mar­ga­ri­ta – Saa­ta­na saa­puu Mos­ko­vaan -näy­tel­mää esi­te­tään Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin suu­rel­la näyt­tä­möl­lä 16.9.–9.12.2023.