Presidentti Ahtisaaren hautamuis­to­merk­ki­toi­mikunta kutsuu suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ammatti­tai­tei­lijoita ottamaan osaa presidentti Martti Ahtisaaren hautamuistomerkin suunnit­te­lu­kil­pailuun.

Kil­pai­lu­eh­do­tuk­sia voi jät­tää 12.2.–15.4.2024. Kil­pai­lun tu­lok­set jul­kis­te­taan 13.5.2024. Kil­pai­lun pal­kin­toi­hin va­rat­tu sum­ma on yh­teen­sä 24 000 eu­roa.

Kil­pai­lun tu­lok­sis­ta päät­tää pal­kin­to­lau­ta­kun­ta, jo­hon kuu­luu yh­dek­sän val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­an aset­ta­man muis­to­merk­ki­toi­mi­kun­nan jä­sen­tä sekä kak­si Suo­men tai­tei­li­ja­seu­ran ni­me­ä­mää jä­sen­tä.

Kil­pai­lu­eh­do­tuk­ses­sa ei saa ol­la te­ki­jän ni­meä ei­kä muu­ta­kaan mer­kin­tää, jos­ta te­ki­jän hen­ki­löl­li­syys oli­si pää­tel­tä­vis­sä.

Kil­pai­lun vä­li­tys­hen­ki­lö­nä toi­mii kil­pai­lu­a­si­a­mies Vii­vi Kuo­sa Suo­men Tai­tei­li­ja­seu­ras­ta. Hä­nel­le voi esit­tää kil­pai­lu­eh­do­tus­ta kos­ke­via ky­sy­myk­siä säh­kö­pos­tit­se 18.2.2024 saak­ka. Vas­tauk­set ky­sy­myk­siin jul­kais­taan myö­hem­min val­ti­o­neu­vos­ton verk­ko­si­vuil­la.

Mart­ti Oi­va Ka­le­vi Ah­ti­saa­ri (23.6.1937–16.10.2023) oli Suo­men ta­sa­val­lan kym­me­nes pre­si­dent­ti. Hän toi­mi pre­si­dent­ti­nä vuo­si­na 1994–2000. Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ri hau­dat­tiin Hel­sin­kiin Hie­ta­nie­men hau­taus­maal­le 10.11.2023.

Val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia jär­jes­ti edel­li­sen ker­ran en­ti­sen pre­si­den­tin hau­ta­muis­to­mer­kin suun­nit­te­lu­kil­pai­lun vuon­na 2018. Pre­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­ton hau­ta­muis­to­mer­kin suun­nit­te­lu­kil­pai­lun voit­ti ku­va­tai­te­li­ja, va­lo­ku­vaa­ja Pert­tu Sak­sa te­o­seh­do­tuk­sel­laan Kart­ta.

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren hau­ta­muis­to­merk­ki on tar­koi­tus pal­jas­taa Mar­tin päi­vä­nä 10.11.2024, vuo­si pre­si­den­tin hau­ta­jais­ten jäl­keen.