KUO­PIO / Er­no Säi­sä­nen

Tuula Väätäinen on Savo-Karjalassa laajasti tunnettu pitkän linjan kansanedustaja. Neljä vaalikautta edustajana on luonut linjakkuutta työhön ja avannut laajat verkostot yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Täs­tä huo­li­mat­ta, tai eh­kä juu­ri sik­si, Tuu­lan kyky koh­da­ta ih­mi­set ta­sa­ver­tai­ses­ti tun­tuu eri­tyi­sel­tä. Koh­taa­mi­nen ta­pah­tuu sa­mal­ta ta­sol­ta ja kaik­kien ky­sy­myk­set ovat yh­tä tär­kei­tä. Tuu­laa ta­va­tes­sa on help­poa ym­mär­tää syy ää­nes­tä­jien an­ta­mal­le luot­ta­muk­sel­le.

Luot­ta­mus­ta on osoi­tet­tu myös Hel­sin­gis­sä. Osaa­vas­ta te­ke­mi­ses­tä ker­to­vat jä­se­nyys SDP:n edus­kun­ta­ryh­män työ­va­li­o­kun­nas­sa, joka lin­jaa ajan­koh­tais­ta edus­kun­ta­työ­tä. Sa­moin jä­se­nyy­det pe­rus­tus­la­ki- ja ta­lous­va­li­o­kun­nis­sa sekä va­ra­jä­se­nyys puo­lus­tus­va­li­o­kun­nas­sa ovat kes­kei­siä teh­tä­viä. On il­meis­tä, et­tä Tuu­la on jo näh­nyt po­li­tii­kas­ta pal­jon, jo­ten oma ura­ke­hi­tys tus­kin tar­vit­see täy­den­nys­tä.

Mikä saa si­nut yhä in­nos­tu­maan työs­tä­si ja ha­ke­maan jat­koa tu­le­val­le vaa­li­kau­del­le?

Tuu­la vas­taa, et­tä kes­kei­nen syy on sii­nä, et­tä iso jouk­ko puo­lu­e­to­ve­rei­ta ja mui­ta ih­mi­siä on pyy­tä­nyt aset­tu­maan eh­dol­le, ja vie­lä­hän siel­lä on teh­tä­vää. Hän to­te­aa hy­väs­sä pää­tök­sen­te­os­sa tar­vit­ta­van pait­si uut­ta osaa­mis­ta ja nuo­ruu­den ener­gi­aa, mut­ta yh­tä lail­la ko­ke­mus­ta ja ym­mär­rys­tä pi­dem­mäs­tä ai­ka­jak­sos­ta. Tar­vi­taan ky­kyä ja muis­ti­jäl­keä suh­teut­taa ai­kaam­me niin men­nee­seen kuin tu­le­vaan. Ta­sa­pai­noi­nen pää­tök­sen­te­ko vie pi­dem­mäl­le.

Jos Itä-Suo­mea kat­soo, mei­dän on pys­tyt­tä­vä te­ke­mään yh­teis­työ­tä laa­jal­la rin­ta­mal­la.

– Ku­ten ai­kai­sem­min­kin, niin edel­leen kes­kus­te­lem­me jul­kis­ten pal­ve­lui­den riit­tä­vyy­des­tä ja laa­dus­ta, Tuu­la to­te­aa. Ja sii­tä, mi­ten saam­me pi­det­tyä kaik­ki mu­ka­na. Yhä on tar­ve pe­rus­tel­la, mik­si tu­ki­ver­kot yk­si­löil­le ovat tär­kei­tä myös yh­teis­kun­nal­le. On ol­lut pit­kä his­to­ria sii­nä, et­tä lap­si­per­heet ja muut apua tar­vit­se­vat ryh­mät ovat saa­neet tar­vit­se­maan­sa tu­kea. Se on lo­pul­ta näh­ty hy­väk­si ja myös ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si. Täs­sä ei kan­na­ta pe­ruut­taa, vaan teh­dä asi­at vie­lä pa­rem­mak­si!

– Suo­meen vah­vuus on ol­lut kou­lu­tuk­sen ja yrit­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­sa. Näi­tä vah­vuuk­sia on edel­leen ke­hi­tet­tä­vä, Tuu­la ko­ros­taa. Kun yh­teis­kun­ta on täl­lä hal­li­tus­kau­del­la ak­tii­vi­sem­pi toi­mis­saan, myös työl­li­syys ke­hit­ty­nyt vauh­dil­la oi­ke­aan suun­taan. Työl­li­syys­ke­hi­tyk­ses­sä ja ve­ro­tuk­sen oi­keu­den­mu­kai­suu­des­sa on ta­lou­den pe­rus­ta. Sääs­tä­mäl­lä huo­no-osais­ten vä­häs­tä, ei saa­da asi­oi­ta, ei­kä ta­lout­ta kun­toon.

Tuu­la jat­kaa alu­eel­li­seen nä­kö­kul­maan: Jos Itä-Suo­mea kat­soo, mei­dän on pys­tyt­tä­vä te­ke­mään yh­teis­työ­tä laa­jal­la rin­ta­mal­la. Yh­teis­työn pi­tää on­nis­tua niin puo­lu­ei­den kuin ih­mi­sen vä­lil­lä. Val­ta­kun­nan ta­sol­la on nyt saa­tu iso­ja asi­oi­ta pää­tet­tyä ja alu­eil­la täy­tyy on­nis­tua toi­meen­pa­nos­sa. Esi­mer­kik­si Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den osal­ta on teh­tä­vä oi­kei­ta rat­kai­su­ja, et­tä pys­tym­me vas­taa­maan tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin.

Työ ei kui­ten­kaan ole koko kuva Tuu­las­ta. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa olet tuo­nut sym­paat­ti­ses­ti esiin har­ras­tu­nei­suu­te­si kä­den­tai­dois­sa ja elä­mi­ses­tä maa­seu­dul­la luon­non kau­neu­den kes­kel­lä. Mi­ten vie­tät va­paa-ai­kaa­si ja ke­räät voi­mia työ­hö­si?

– Olen so­si­aa­li­ses­ti pal­jon yh­teyk­sis­sä ih­mi­siin. Toi­saal­ta tyk­kään mie­lel­lä­ni kat­soa sar­jo­ja ja lais­ko­tel­la vaan. Mat­ka­työn vas­ta­pai­noa tar­vi­taan. Myös mum­mo­tel­ta­va pie­ni Hugo an­taa mie­len­rau­haa ja nä­kö­a­laa tu­le­vai­suu­teen. Elä­män jat­ku­vuut­ta on kun­ni­oi­tet­ta­va. Voi kun kai­kil­la lap­sil­la oli­si lä­hel­lä ole­via ai­kui­sia. Eten­kin niis­sä ti­lan­teis­sa, kun kaik­ki ei mene hy­vin, poh­tii Tuu­la.

Jut­tu­sar­jas­sa esi­tel­lään Savo-Kar­ja­lan de­ma­rei­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.