VAR­KAUS / Ar­to Miet­ti­nen

Varkautelainen Timo Suhonen on ehtinyt kokea elämässään ja poliittisella urallaankin kaikenlaista. Useimmat kokemuksista hän on jalostanut ajan mittaan voimavaraksi.

Toi­si­naan tun­tuu kuin var­kau­te­lai­nen Timo Su­ho­nen oli­si ol­lut eh­dol­la edus­kun­taan ikui­ses­ti.

Näin ei sen­tään ole, mut­ta pit­kä hä­nen tai­pa­leen­sa on ol­lut, kun sen suh­teut­taa hä­nen ikään­sä.

Vuon­na 2008 Su­ho­nen meni Var­kau­den teh­taan kun­nos­sa­pi­to-osas­ton luot­ta­mus­mie­he­nä läpi kun­ta­vaa­leis­sa en­si yrit­tä­mäl­lä. Sitä seu­ra­si­vat edus­kun­ta­vaa­lit 1 150 ää­nel­lä, seu­raa­vat edus­kun­ta­vaa­lit 2 800 ää­nel­lä sekä sitä seu­raa­vat edus­kun­ta­vaa­lit 3 900 ää­nel­lä.

Ai­van tun­te­mat­to­mat ih­mi­set­kin Var­kau­des­sa tu­li­vat ker­to­maan har­mi­tus­taan sii­tä, et­tä Var­kaus oli­si saa­nut läpi kak­si va­sem­mis­to­lais­ta edus­ta­jaa.

Var­sin­kin nämä vii­mei­sim­mät Su­ho­sen vaa­lit muis­te­taan. Hän eh­ti ol­la kan­sa­ne­dus­ta­ja­na kah­den päi­vän ajan, kun­nes tar­kas­tus­las­ken­ta pu­dot­ti hä­net va­ra­si­jal­le 29 ää­nen erol­la. Aluk­si se har­mit­ti.

– Ai­van tun­te­mat­to­mat ih­mi­set­kin Var­kau­des­sa tu­li­vat ker­to­maan har­mi­tus­taan sii­tä, et­tä Var­kaus oli­si saa­nut läpi kak­si va­sem­mis­to­lais­ta edus­ta­jaa, Su­ho­nen ku­vaa vii­ta­ten it­sen­sä li­säk­si va­sem­mis­to­lii­ton Mat­ti Se­miin, joka vaa­leis­ta meni lo­pul­ta läpi.

Var­sin pian Su­ho­nen kui­ten­kin ko­ko­si it­sen­sä. Sa­mal­la hän oi­val­si ih­mis­ten pu­heis­ta jo­ta­kin oleel­lis­ta: ei ole kyse Su­ho­ses­ta vaan alu­ees­ta. Tämä an­toi voi­mia.

– Olin juu­ri aloit­ta­nut uu­den työn Te­ol­li­suus­lii­ton alu­e­toi­mit­si­ja­na ja olin sii­tä kii­tol­li­nen. Ää­ni­mää­rä­kin oli ol­lut vaa­leis­sa nou­su­joh­tei­nen, en lan­nis­tu­nut, Su­ho­nen sa­noo.

Työ ja perhe

Tul­laan vuo­teen 2023. Jo­en­suus­sa hel­mi­kui­se­na lau­an­tai­na Su­ho­sen tel­tal­la on töis­sä mon­ta alu­eel­ta tut­tua am­mat­tiyh­dis­tys­toi­mi­jaa. Oh­jel­mas­sa on ylei­sö­ti­lai­suuk­sien li­säk­si kier­ros Ran­ta­ky­län lä­hi­ös­sä pai­kal­li­seh­do­kas Emi­lia Kan­gas­kol­kan kans­sa.

– Olen pu­hu­nut näis­tä alu­e­kam­pan­jois­ta SDP:n jär­jes­tö­päi­vil­lä. Tääl­lä­kin olem­me ja­ka­neet etu­kä­teen 1500 mai­nos­ta alu­eel­le ja jal­kau­dum­me sit­ten ko­put­te­le­maan ovil­le. To­ril­la ta­voit­taa SDP:n va­ki­oää­nes­tä­jät, lä­hi­öis­sä pa­rem­min muu­ta vä­keä, Su­ho­nen ku­vaa.

Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaa­na Su­ho­nen on pro­fi­loi­tu­nut pal­kan­saa­jien edus­ta­jak­si. Hän ei ole lii­oin epä­röi­nyt an­taa pa­lau­tet­ta sii­tä, et­tei­vät jot­kin työ­mark­ki­na-asi­at ole eden­neet toi­vo­tul­la ta­val­la.

Su­ho­nen on toki muu­ta­kin. Var­kau­des­sa hän on aja­nut vah­vas­ti lap­si­per­hei­den asi­oi­ta.

Su­ho­sen omaan­kin lap­suu­teen liit­tyy taus­ta si­joi­tus­lap­se­na. Näis­tä asi­ois­ta hän tuli jul­ki­suu­teen jo vii­me vaa­leis­sa, ja ha­lu­aa vä­lit­tää vies­tiä, et­tä oi­kea-ai­kai­nen apu voi pe­las­taa pal­jon.

– Jos mi­nua ei oli­si 9-vuo­ti­aa­na otet­tu huos­taan, niin en oli­si täs­sä. En ha­lua vel­loa näis­sä asi­ois­sa, mut­ta olen tuo­nut sen avoi­mes­ti esil­le, Su­ho­nen sa­noo.

Jut­tu­sar­jas­sa esi­tel­lään Savo-Kar­ja­lan de­ma­rei­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.