ILO­MANT­SI / Riit­ta Mik­ko­nen

Ilomantsilainen Anna Puruskainen-Saarelainen haluaa tuoda terveydenhoitoalan kokemusta ja itäsuomalaista näkökulmaa valtakunnalliseen päätöksentekoon.

An­na Pu­rus­kai­nen-Saa­re­lai­nen toi­mii nyt kol­mat­ta kaut­ta kun­ta­val­tuu­tet­tu­na, täl­lä kau­del­la hän on myös kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja. Hän on li­säk­si Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuu­tet­tu ja kuu­luu alu­e­hal­li­tuk­seen sekä toi­mii hen­ki­lös­tö­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja­na.

Luot­ta­mus on pi­tä­nyt yl­lä kiin­nos­tuk­sen ajaa yh­tei­siä asi­oi­ta, ko­ke­muk­sen myö­tä on vah­vis­tu­nut tun­ne, et­tä mal­til­la voi­daan teh­dä yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä hy­viä pää­tök­siä.

– Olen ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut po­li­tii­kas­ta, ja ai­na olen apua tar­vit­se­vien puo­lel­la.

Ke­hi­tys­tä ei ta­pah­du, jos vies­ti huk­kuu vä­li­por­taa­seen.

Aut­ta­maan Pu­rus­kai­nen-Saa­re­lai­nen pää­see myös työs­sään ter­vey­den­hoi­ta­ja­na. Työ­paik­ka Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­ti­öl­lä on etä­työ­tä, ja pal­jas­taa opis­ke­li­joi­den ti­lan­teen ym­pä­ri Suo­men.

– Kor­kea-as­teen ja am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen tur­vaa­mi­nen on tär­ke­ää, li­säk­si on tär­ke­ää pi­tää huol­ta opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­nis­ta.

Eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan sekä pe­las­tus­toi­men suu­rim­pa­na uh­ka­na Pu­rus­kai­nen-Saa­re­lai­nen nä­kee riit­tä­vän ja am­mat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­den. Työs­sä viih­ty­mi­sen ja jak­sa­mi­sen mer­ki­tys ko­ros­tuu, jo­ten työ­hy­vin­voin­tiin on pa­nos­tet­ta­va, jot­ta nuo­ret­kin py­syi­si­vät alal­la ja te­ki­jöi­tä riit­täi­si.

– Käy­tän­nön am­mat­ti­lais­ten ää­ni pi­tää saa­da pää­tök­sen­te­koon. Ke­hi­tys­tä ei ta­pah­du, jos vies­ti huk­kuu vä­li­por­taa­seen.

Vireys kylillä

An­na Pu­rus­kai­nen-Saa­re­lai­nen muis­tut­taa, et­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut on saa­ta­va kaik­ki­al­le iäs­tä ja asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Itä-Suo­mi on pi­det­tä­vä hy­vin­voi­va­na ja elin­voi­mai­se­na, mikä ko­ros­tuu ny­kyi­ses­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa.

Tie­ver­kon kun­to on tär­ke­ää ih­mi­sil­le ja esi­mer­kik­si puun­kul­je­tuk­sil­le, saa­vu­tet­ta­vuu­den li­säk­si huol­ta pi­tää kan­taa myös tur­val­li­suu­des­ta. Vi­re­ät ky­lät ovat osa sitä.

Pu­rus­kai­nen-Saa­re­lai­nen on ak­tii­vi­nen luon­nos­sa liik­ku­ja, mar­jas­tuk­sen ja sie­nes­tyk­sen li­säk­si hän har­ras­taa met­säs­tä­mis­tä ja sii­hen liit­ty­en koi­rien kou­lu­tus­ta. Met­säs­tä­jät ovat hä­nen mie­les­tään tär­kei­tä luon­non ta­sa­pai­non yl­lä­pi­tä­jiä. Saa­liin kaa­to on vain pie­ni osa har­ras­tus­ta, pal­jon suu­rem­pi mer­ki­tys on esi­mer­kik­si riis­tan­hoi­dol­la.

– Met­säs­tys­seu­ro­jen toi­min­ta on tär­ke­ää mo­nes­sa mie­les­sä, ne luo­vat elin­voi­maa ja yl­lä­pi­tä­vät vi­reyt­tä.

Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen ti­lan­ne saa ilo­mant­si­lai­sen eh­dok­kaan suo­ras­taan vi­hai­sek­si. Hän pe­rään­kuu­lut­taa suun­ni­tel­maa ja rat­kai­su­ja en­nen kuin jo­tain ta­pah­tuu. Ke­nen­kään ei pi­täi­si pe­lä­tä luon­nos­sa, ei kou­lu­mat­koil­la ei­kä mar­ja­reis­suil­la.

– Pää­tök­siä teh­dään lii­an pal­jon tun­te­mat­ta maa­seu­dun olo­suh­tei­ta, ym­mär­tä­mät­tä maa- ja met­sä­ta­lou­den mer­ki­tys­tä koko maal­le.

Jut­tu­sar­jas­sa esi­tel­lään Savo-Kar­ja­lan de­ma­rei­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.