Joensuu on kaikkien joensuulaisten yhteinen kaupunki, muistuttaa Joensuun kaupun­ki­kes­kus­ta­yh­distys Virran toiminnanjohtaja Katja Kolehmainen.

Hän ryh­tyi jär­jes­tä­mään isoa Yh­des­sä-kon­sert­tia to­ri­la­val­le, kos­ka ha­lu­aa osoit­taa tu­ke­aan kai­kil­le so­taa Uk­rai­nas­ta Poh­jois-Kar­ja­laan pa­en­neil­le. Sa­mal­la kon­sert­ti on vies­ti sii­tä, et­tä so­taa ei saa Jo­en­suus­sa­kaan unoh­taa, vaik­ka se on jat­ku­nut jo yli seit­se­män kuu­kaut­ta.

Kai­kil­le avoin Yh­des­sä-kon­sert­ti pi­de­tään Jo­en­suun to­ri­la­val­la sun­nun­tai­na 2. lo­ka­kuu­ta kel­lo 14. Ti­lai­suu­den juon­taa suo­mek­si He­le­na Hul­mi ja uk­rai­nak­si Oxa­na Ah­roy. Ylei­sö pää­see si­joit­tu­maan joko kä­ve­ly­ka­dun puo­lel­le tai to­ril­le sen mu­kaan, mikä on al­ka­van kaup­pa­hal­li­työ­maan ti­lan­ne lo­ka­kuun alus­sa.

Kaik­ki esiin­ty­jät ja toi­mi­jat läh­ti­vät ta­pah­tu­maan tal­koo­pe­ri­aat­teel­la.

Kaik­ki esiin­ty­jät ja toi­mi­jat läh­ti­vät ta­pah­tu­maan tal­koo­pe­ri­aat­teel­la. Syk­syi­se­nä sun­nun­tai-il­ta­päi­vä­nä Ka­re­li­an Mar­tat keit­tä­vät kuu­maa me­hua, jon­ka lah­joit­taa Poh­jois-Kar­ja­lan mar­tat. Myös pai­kal­li­set lei­po­mot lah­joit­ta­vat sa­to­ja kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta il­mai­sek­si to­ril­la ja­et­ta­vak­si.

Esiin­ty­jis­tä li­pe­ri­läi­nen Vir­pi Ero­nen lau­laa Jää­hy­väi­set aseil­le ja myös hä­nen yh­ty­een­sä Trio Tri­ko­lo­ri on mu­ka­na ta­pah­tu­mas­sa. Jo­en­suu­lai­nen lau­la­ja ja näyt­te­li­jä Re­gi­na Lau­na­vuo esit­tää omaa mu­siik­ki­aan. Seu­ra­kun­nan Are­pa-kuo­roa luot­saa Jan­ne Piip­po­nen ja oh­jel­mas­sa on esi­mer­kik­si kos­ket­ta­va Hil­jai­nen tie­noo. Yli­o­pis­ton Joy-kuo­roa joh­taa Mat­ti Mak­ko­nen.

Uk­rai­na­lai­nen lau­la­ja Anas­ta­siia Mot­ki­na lau­laa I am Uk­rai­ne -kap­pa­leen. Hä­nen li­säk­seen uk­rai­na­lais­ta on mu­ka­na eri ko­koon­pa­no­ja. Noin tun­nin mit­tai­nen ti­lai­suus pää­te­tään Fin­lan­di­aan ja Uk­rai­nan kan­sal­lis­lau­luun.

Va­paa­eh­tois­toi­mi­jois­ta myös Uni­ce­fin li­pas­ke­rää­jät ovat pai­kal­la. To­ri­la­van lä­hei­syy­teen odo­te­taan sa­to­ja kuu­li­joi­ta. Uk­rai­na­lai­sia on saa­pu­nut Suo­meen jo lä­hes 38 000, heis­tä sa­to­ja elää Jo­en­suus­sa.