Avoin työttömyyskassa A-kassa kasvatti jäsenmääräänsä viime vuonna 15 495 jäsenellä ja kokonaisjäsenmäärä onkin nyt jo yli 243 500.

A-kas­sa on Suo­men kol­man­nek­si suu­rin työt­tö­myys­kas­sa. Val­ta­o­sa jä­se­nis­tä kuu­luu myös jo­hon­kin am­mat­ti­liit­toon, mut­ta jä­se­ne­nä voi ol­la myös il­man lii­ton jä­se­nyyt­tä. Täs­tä syy­tä myös YTK-kas­sas­ta on tul­lut pal­jon uu­sia jä­se­niä A-kas­saan.

Vii­me vuon­na kas­so­jen vä­li­sis­sä jä­sen­ten siir­ty­mis­sä lä­hes yli puo­let enem­män siir­tyi YTK-kas­sas­ta A-kas­saan, kuin A-kas­sas­ta YTK-kas­saan, toi­sin kuin Kaup­pa­leh­den (2.2.2024) ar­tik­ke­lis­sa an­ne­taan ym­mär­tää. Jo jou­lu­kuun ai­ka­na lii­ken­ne oli sa­man­suun­tais­ta ja 2023 lä­hes yli puo­let enem­män siir­tyi YTK-kas­sas­ta A-kas­saan, kuin A-kas­sas­ta YTK-kas­saan. Tam­mi­kuun ai­ka­na kas­sa­jä­se­nyy­den on YTK-kas­sas­ta vaih­ta­nut A-kas­san lä­hes kol­me ker­taa suu­rem­pi mää­rä, kuin A-kas­sas­ta on siir­ryt­ty YTK-kas­saan.

Val­ta­o­sa toi­sis­ta työt­tö­myys­kas­sois­ta siir­ty­vis­tä jä­se­nis­tä val­tuut­taa A-kas­san hoi­ta­maan eron edel­li­seen kas­saan eli kas­san vaih­ta­mi­nen on vai­va­ton­ta. Avoin työt­tö­myys­kas­sa te­kee yh­teis­työ­tä yli kym­me­nen am­mat­ti­lii­ton kans­sa, mut­ta kas­saan voi kuu­lua myös il­man lii­ton jä­se­nyyt­tä. Use­an am­mat­ti­lii­ton jä­sen­mak­suun si­säl­tyy myös A-kas­san jä­se­nyys.

Lop­pu­vuo­des­ta 2023 A-kas­san teet­tä­män tut­ki­muk­sen mu­kaan yhä use­am­pi ko­kee kas­sa­jä­se­nyy­den tuo­van mie­len­rau­haa. Avoin työt­tö­myys­kas­sa on myös ky­sy­nyt jä­sen­ten­sä nä­ke­myk­siä työl­li­syys­ti­lan­tees­taan. Omas­ta työ­ti­lan­tees­taan huo­les­tu­nei­ta oli 2024 tam­mi­kuus­sa 24 pro­sent­tia, kun syys­kuus­sa 2023 huo­les­tu­nei­den osuus oli 19 pro­sent­tia.