Sopimuksen mukaisesti kaikki Pohjois-Karjalan kunnat rahoittavat VisitKarelian matkailupalvelua seuraavan kolmen vuoden ajan yhteensä 400 000 euron panoksella vuodessa.

Tämä stra­te­gi­nen lii­ke mah­dol­lis­taa Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­lun edis­tä­mi­sen pal­ve­lu­jen ja mark­ki­noin­nin siir­ty­mi­sen Bu­si­ness Jo­en­suul­le.

Vi­sit­Ka­re­li­an yh­ti­ö­ko­kous hy­väk­syi lii­ke­toi­min­to­jen siir­tä­mi­sen Bu­si­ness Jo­en­suul­le 29. hel­mi­kuu­ta 2024. Kaik­ki kun­nat ovat edel­leen mu­ka­na, Bu­si­ness Jo­en­suu jat­kaa maa­kun­nal­lis­ta työ­tä tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Bu­si­ness Fin­lan­din ja Jär­vi-Suo­men kans­sa.

– Tämä so­pi­mus on mer­kit­tä­vä as­kel Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä. Bu­si­ness Jo­en­suu ko­kee mat­kai­lun mark­ki­noin­nin ja ke­hit­tä­mi­sen maa­kun­nal­li­sen yh­teis­työn jat­ku­mi­sen tär­ke­äk­si ja ha­lu­aa tuot­taa sekä ko­ti­mai­sil­le et­tä kan­sain­vä­li­sil­le asi­ak­kail­le kor­ke­a­laa­tui­sia pal­ve­lu­ja," to­te­aa Tomi Ha­ring, Bu­si­ness Jo­en­suun toi­mi­tus­joh­ta­ja.

– On erit­täin tär­ke­ää, et­tä maa­kun­nal­li­nen mat­kai­lu­mark­ki­noin­ti saa jat­ku­vuut­ta”, li­sää An­na Här­kö­nen, Vi­sit­Ka­re­li­an toi­mi­tus­joh­ta­ja.

– Ha­lu­am­me teh­dä siir­ros­ta mah­dol­li­sim­man su­ju­van ja pi­däm­me mat­kai­lu­toi­mi­joi­ta ja si­dos­ryh­miä ajan ta­sal­la siir­toon liit­ty­vis­sä asi­ois­sa Vi­sit­Ka­re­li­an ja Bu­si­ness Jo­en­suun vies­tin­tä­ka­na­vis­sa.

Täl­lä het­kel­lä Bu­si­ness Jo­en­suu rek­ry­toi hen­ki­lös­töä uu­teen Vi­sit­Ka­re­lia-tii­miin.

Ni­vel­vai­hees­sa säh­kö­pos­ti­o­soi­te vi­sit­ka­re­lia@vi­sit­ka­re­lia.fi pal­ve­lee edel­leen.