Liperissä Viinijärven ja Ylämyllyn neuvolapalvelut muuttavat Liperin terveysasemalla sijaitsevaan neuvolaan toistaiseksi. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote muuttaa neuvoloiden palvelupaikkoja tiloista johtuvista syistä.

Vii­ni­jär­ven ja Ylä­myl­lyn neu­vo­la­pal­ve­luis­ta pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­sa osa­na pal­ve­lust­ra­te­gi­an toi­meen­pa­noa.

Ylä­myl­lyn äi­tiys-, las­ten- ja eh­käi­sy­neu­vo­la­pal­ve­lut ovat tar­jol­la Li­pe­rin ter­vey­sa­se­man neu­vo­las­sa tou­ko­kuun alus­ta al­ka­en. Neu­vo­la­pal­ve­lut muut­ta­vat Ylä­myl­lyl­tä ny­kyis­ten ti­lo­jen si­säil­ma­on­gel­mien vuok­si. Siun sote siir­tää neu­vo­la­pal­ve­lut Li­pe­rin neu­vo­laan eri vaih­to­eh­to­jen tar­kas­te­lun myö­tä.

Vii­ni­jär­ven las­ten­neu­vo­lan toi­min­ta siir­tyy am­mat­ti­o­pis­to Luo­vin ti­lois­ta Li­pe­rin ter­vey­sa­se­man neu­vo­laan huh­ti­kuun ai­ka­na, ja asi­ak­kai­ta on jo hil­jal­leen oh­jat­tu Li­pe­rin neu­vo­laan. Äi­tiys- ja eh­käi­sy­neu­vo­la jat­kaa en­ti­seen ta­paan­sa Li­pe­rin neu­vo­las­sa. Las­ten­neu­vo­la muut­taa opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon kans­sa ja­e­tuis­ta yh­tei­sis­tä ti­lois­ta, kos­ka Luo­vin toi­min­ta siir­tyy Li­pe­ris­tä Jo­en­suu­hun.

Neu­vo­la­pal­ve­lut toi­mi­vat Li­pe­rin neu­vo­las­sa vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa. Neu­vo­la-ajat ovat va­rat­ta­vis­sa verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta osoit­tees­sa https://verk­ko­a­jan­va­rauspth.siun­so­te.fi/

Kes­ki­tet­ty pu­he­lin­pal­ve­lu toi­mii nu­me­ros­sa 013 330 2841 ma–pe kel­lo 8–14.

Lää­kä­ri-, la­bo­ra­to­rio- ja kun­tou­tus­pal­ve­lut toi­mi­vat neu­vo­lan ohel­la Li­pe­rin ter­vey­sa­se­mal­la, jo­ten asi­ak­kaat saa­vat pal­ve­lua sa­mas­ta pai­kas­ta.