JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Uusi lehti alkaa ilmestyä syksyllä 3. lokakuuta alkaen, jolloin avataan myös lehden uusi verkkosivusto.

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan syk­sys­tä saak­ka käyn­nis­sä ol­lut uu­dis­tusp­ro­jek­ti koko itäi­sen Suo­men yh­tei­sek­si de­ma­ri­leh­dek­si al­kaa konk­re­ti­soi­tua. Leh­den ke­hit­tä­mis­työ­ryh­mä ja hal­li­tus ker­toi­vat kes­ki­viik­ko­na 22.5. jär­jes­te­tys­sä osuus­kun­nan sään­tö­mää­räi­ses­sä yh­ti­ö­ko­kouk­ses­sa, et­tä uu­den leh­den ni­mek­si tu­lee Itä­suo­ma­lai­nen ja verk­ko-osoit­teek­si www.ita­suo­ma­lai­nen.fi.

Uu­si leh­ti al­kaa il­mes­tyä syk­syl­lä 3. lo­ka­kuu­ta al­ka­en, jol­loin ava­taan myös leh­den uu­si verk­ko­si­vus­to. Jo nyt uu­des­sa verk­ko-osoit­tees­sa on kui­ten­kin avoin­na kam­pan­ja­si­vu, jon­ka kaut­ta Itä­suo­ma­lai­sen en­nak­ko­ti­laa­mi­nen syk­syk­si on mah­dol­lis­ta. Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan voi­mas­sa ole­vat van­hat ti­lauk­set ja di­gi­tun­nuk­set siir­ty­vät au­to­maat­ti­ses­ti uu­del­le jul­kai­sul­le, mi­kä­li ti­laa­jat ha­lu­a­vat jat­kaa ti­laus­taan en­ti­seen ta­paan.

Ni­men ohel­la myös leh­den ul­ko­a­su ja si­säl­tö uu­dis­tu­vat syk­syl­lä, kun mu­kaan tu­lee koko jouk­ko uu­sia kir­joit­ta­jia ja avus­ta­jia myös leh­den ny­kyi­sen pää­a­si­al­li­sen il­mes­ty­mi­sa­lu­een eli Poh­jois-Kar­ja­lan ul­ko­puo­lel­ta. Pyr­ki­myk­se­nä ni­mit­täin on, et­tä leh­den uu­teen ni­meen pys­ty­tään myös vas­taa­maan ai­dos­ti mo­ni­puo­li­sel­la itä­suo­ma­lai­sel­la si­säl­löl­lä.

Yhteinen projekti

Leh­den uu­dis­ta­mi­sen taus­tal­la on syk­syl­lä 2023 puo­lu­e­ko­kouk­sen jäl­keen ase­tet­tu ke­hit­tä­mis­työ­ryh­mä, jos­sa on ol­lut mu­ka­na niin leh­den hen­ki­lö­kun­taa, hal­li­tuk­sen jä­se­niä kuin myös pii­rin edus­ta­jia koko alu­eel­ta. Työ­ryh­mä kat­soi, et­tä ta­voit­teek­si tu­lee aset­taa ny­kyis­tä laa­jem­mal­le maan­tie­teel­li­sel­le alu­eel­la ja ylei­söl­le suun­nat­tu leh­ti, jon­ka lu­ki­joi­ta yh­dis­tää itä­suo­ma­lai­suus sekä va­sem­mis­to­lai­nen ar­vo­poh­ja.

Uu­den ni­men kat­so­taan ku­vas­ta­van maan­tie­teel­lis­tä alu­et­ta, sen ih­mi­siä sekä iden­ti­teet­tiä il­man pois­sul­ke­via maa­kun­nal­li­sia ra­jauk­sia. Ih­mis­ten ar­jen reu­na­eh­dot ja mah­dol­li­suu­det ovat itä­ra­jan lä­hei­syy­den, ikään­ty­vän vä­es­tön sekä pit­kien etäi­syyk­sien alu­eel­la sa­mat, asui­pa lu­ki­ja sit­ten Sa­von­lin­nas­sa, Var­kau­des­sa tai Ou­to­kum­mus­sa, vaik­ka kau­pun­git maa­kun­ta­ra­jo­jen eri puo­lil­la si­jait­se­vat­kin.

Vii­me kä­des­sä Itä­suo­ma­lai­sen te­ke­vät leh­den lu­ki­jat ja ti­laa­jat, jär­jes­töt sekä muut toi­mi­jat.

Vii­me kä­des­sä Itä­suo­ma­lai­sen te­ke­vät kui­ten­kin leh­den lu­ki­jat ja ti­laa­jat, jär­jes­töt sekä muut toi­mi­jat, joi­den mu­ka­na leh­den le­vik­ki, lu­ki­ja­mää­rä ja il­mes­ty­mi­sa­lue laa­je­ne­vat, jos ovat laa­jen­tu­ak­seen. Sil­tä osin pal­lo on alu­een puo­lue- ja am­mat­ti­jär­jes­töil­lä, joi­den toi­vo­taan vas­taa­van leh­den uu­dis­tuk­seen mark­ki­noi­mal­la leh­teä ja sen ti­laa­mis­ta sekä leh­tie­tu­ja jä­se­nis­töl­leen.

Itä-Suomen alue

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la ja syk­syl­lä sen seu­raa­ja­na il­mes­ty­mi­sen­sä aloit­ta­va Itä­suo­ma­lai­nen ovat tätä ny­kyä ai­noa va­sem­mis­to­lai­nen sa­no­ma­leh­ti koko Itä-Suo­mes­sa. Leh­ti on myös yk­si har­vois­ta alu­een­sa sa­no­ma­leh­dis­tä, jot­ka ei­vät ole niin sa­not­tu­ja kon­ser­ni­o­mis­tei­sin sa­no­ma­leh­tiä. Leh­teä kus­tan­taa pai­kal­lis­ten ti­laa­jien ja jär­jes­tö­jen omis­ta­ma Osuus­kun­ta Kan­san Val­ta.

Leh­ti on pe­rus­tet­tu Sor­ta­va­las­sa vuon­na 1906 ni­mel­lä Ra­ja­vah­ti, jon­ka jäl­keen se on il­mes­ty­nyt muun mu­as­sa ni­mel­lä Kan­san Voi­ma ja Poh­jois-Kar­ja­la, muu­tet­tu­aan so­ta­tal­vel­la 1940 Jo­en­suu­hun. Ny­kyi­sel­lä Viik­ko-kon­sep­til­laan leh­ti on il­mes­ty­nyt vuo­des­ta 1995.

Itäi­sen Suo­men muil­la paik­ka­kun­nil­la de­ma­ri­leh­tiä on il­mes­ty­nyt vaih­te­le­vas­ti, pi­sim­pään niis­tä Mik­ke­lis­sä vuo­teen 2011 saak­ka il­mes­ty­nyt Va­paus ja Kot­kas­sa vuo­teen 2011 saak­ka il­mes­ty­nyt Eteen­päin sekä Kuo­pi­os­sa vuo­teen 2001 il­mes­ty­nyt Val­pas ja Lap­peen­ran­nas­sa vuo­teen 1985 il­mes­ty­nyt Sai­maan Sa­no­mat.