Uusimmat vuoden 2022 tilastot Pohjois-Karjalan energiankäytöstä osoittavat, että uusiutuvan energian osuus on noussut 72 prosenttiin.

Uu­siu­tu­van ener­gi­an osuus on kas­va­nut ta­sai­ses­ti, sil­lä vuo­des­ta 2008 aloi­te­tun maa­kun­nal­li­sen yh­teis­mi­tal­li­sen ti­las­toin­ti­jak­son aloi­tus­vuon­na uu­siu­tu­van ener­gi­an osuus oli 62 pro­sent­tia.

Täl­lä het­kel­lä uu­siu­tu­van ener­gi­an osuus on 72 pro­sent­tia kai­kes­ta läm­mi­tyk­ses­tä, säh­kös­tä ja lii­ken­tees­tä. Myös ener­gi­ao­ma­va­rai­suus on kas­va­nut 69 pro­sent­tiin. Ener­gi­a­ti­las­ton mu­kaan puu­e­ner­gi­an osuus on edel­leen kas­va­nut ja se on yli puo­let (54 %) koko maa­kun­nan ener­gi­an­käy­tös­tä.

Läm­pö­pump­pu­jen käyt­tö on li­sään­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti pa­rin vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Sa­maan ai­kaan fos­sii­li­sen läm­mi­ty­söl­jyn käyt­tö on las­ke­nut ener­gi­a­mää­räl­tään lä­hes sa­man ver­ran. Lii­ken­teen polt­to­ai­neet ovat py­sy­neet suu­rin piir­tein sa­mal­la ta­sol­la vii­me vuo­si­na ja on maa­kun­nan ko­ko­nai­se­ner­gi­an­käy­tös­tä va­jaa vii­den­nes.

Poh­jois-Kar­ja­lan ta­voit­tee­na on ol­la yli­o­ma­va­rai­nen uu­siu­tu­van ener­gi­an edel­lä­kä­vi­jä. Sii­hen on kui­ten­kin vie­lä mat­kaa, jo­ten uu­siu­tu­van ener­gi­an­tuo­tan­non vauh­dit­ta­mi­sek­si tar­vi­taan uu­sia in­ves­toin­te­ja maa­kun­taan.

– Te­ol­li­sen mit­ta­kaa­van tuu­li­voi­ma- ja au­rin­ko­voi­ma­hank­kei­ta on vi­reil­lä maa­kun­nas­sa noin 20, ja ne yh­dis­ty­vät ve­ty­ta­lou­den mah­dol­li­suuk­siin. Kaa­voi­tuk­ses­sa ja/tai lu­pa­me­net­te­lys­sä näis­tä hank­keis­ta on va­jaa kym­me­nen. Tu­le­vai­suus siis näyt­tää lu­paa­val­ta uu­siu­tu­van ener­gi­an in­ves­toin­tien osal­ta, maa­kun­ta­lii­ton alu­e­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö Pasi Pit­kä­nen ker­too.