SDP:n puoluevaltuusto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseensa viikonloppuna 18.–19.11. Tampereelln Puistotornissa.

Ko­kouk­ses­sa puo­lu­een EU-ko­mis­saa­ri Jut­ta Ur­pi­lai­nen il­moit­ti odo­te­tus­ti ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä SDP:n pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si 2024 pre­si­den­tin­vaa­leis­sa. Puo­lu­e­val­tuus­to ni­mit­tää SDP:n pre­si­dent­tieh­dok­kaan vi­ral­li­ses­ti yli­mää­räi­ses­sä puo­lu­e­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa Hel­sin­gis­sä lau­an­tai­na 2.12., jos­sa näh­dään myös Ur­pi­lai­sen vi­ral­li­nen kam­pan­jast­rat­ti.

Puo­lu­e­val­tuus­to myös aset­ti puo­lu­een en­sim­mäi­set vii­si eh­do­kas­ta en­si ke­sän eu­ro­vaa­lei­hin. Ase­te­tut eh­dok­kaat ovat Tan­ja Ai­rak­si­nen (Savo-Kar­ja­la), Em­mi Lin­to­nen (Häme), Vil­le Me­ri­nen (Pir­kan­maa), Suna Ky­mä­läi­nen (Kaak­kois-Suo­mi) ja Ee­ro Hei­nä­luo­ma (Hel­sin­ki).