Touhula Leikki Oy:llä on Kontiolahden kirkonkylällä Touhula Kontiolahti -päiväkoti, joka on toiminut Kontiolahden varhais­kas­va­tus­pal­ve­luiden yksityisenä palvelu­se­te­li­päi­vä­kotina vuodesta 2017.

Tou­hu­la Leik­ki Oy:n kans­sa on neu­vo­tel­tu Tou­hu­la Kon­ti­o­lah­ti -päi­vä­ko­din siir­ty­mi­ses­tä liik­keen­luo­vu­tuk­sel­la Kon­ti­o­lah­den kun­nal­le 1.5.2024 al­ka­en. Esi­tys liik­keen­luo­vu­tuk­ses­ta on tul­lut Tou­hu­la Leik­ki Oy:ltä, sil­lä Tou­hu­la Kon­ti­o­lah­ti -päi­vä­ko­ti on toi­mi­nut vii­me vuo­det va­jaal­la lap­si­mää­räl­lä ja kun­nal­li­set var­hais­kas­va­tus­pai­kat ovat lä­hes täys­käy­tös­sä.

Päi­vä­ko­ti Tou­hu­la Kon­ti­o­lah­ti on nel­jän lap­si­ryh­män päi­vä­ko­ti, jos­sa on täl­lä het­kel­lä toi­min­nas­sa kol­me lap­si­ryh­mää, jois­sa on yh­teen­sä 47 las­ta. Päi­vä­ko­ti­ra­ken­nus si­jait­see Kon­ti­o­lah­del­la osoit­tees­sa Puu­tar­ha­tie 7.

Kon­ti­o­lah­den kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee päi­vä­ko­din siir­ty­mis­tä kun­nal­le hel­mi­kuun 2024 ai­ka­na. Jos siir­to kun­nal­le to­teu­tuu, niin sil­loin päi­vä­ko­din ny­kyi­set työn­te­ki­jät siir­tyi­si­vät Tou­hu­la Leik­ki Oy:ltä Kon­ti­o­lah­den kun­nan pal­ve­luk­seen ns. van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä.

Asi­ak­kail­le muu­tos ei edel­lyt­täi­si toi­men­pi­tei­tä vaan las­ten var­hais­kas­va­tus­pai­kat säi­lyi­si­vät en­nal­laan.