Tohmajärven kunnanhallitus oli tyytyväinen viime vuoden taloudelliseen tulokseen.

Huo­li­mat­ta kor­ko­jen ja ylei­sen hin­ta­ta­son nou­sus­ta kun­nan me­not saa­tiin py­sy­mään ta­lou­sar­vi­on mu­kai­ses­sa ke­hyk­ses­sä. Tu­lo­puo­lel­la toi­min­ta­tuot­to­ja ker­tyi noin 11 mil­joo­naa eu­roa, hie­man enem­män kuin ta­lou­sar­vi­os­sa en­na­koi­tiin. Toi­min­ta­ku­lut oli­vat noin 24 mil­joo­naa eu­roa ja ne alit­tui­vat ta­lou­sar­vi­os­ta. Val­ti­o­no­suuk­sia saa­tiin hie­man en­na­koi­tua enem­män ja ve­ro­tu­lot jäi­vät taas hie­man en­na­koi­tua pie­nem­mäk­si.

Mer­kit­tä­vim­mät in­ves­toin­nit vii­me vuo­del­ta koh­dis­tui­vat Tik­ka­lan yri­ty­sa­lu­een kun­nal­lis­tek­niik­kaan, Nii­ra­lan te­ol­li­suus­rai­tei­den kun­nos­tuk­seen, Po­wer Tec­hin yri­tys­kiin­teis­tön kun­nos­ta­mi­seen. Kun­ta­lai­sil­le nä­ky­vim­mät in­ves­toin­nit oli­vat es­teet­tö­män luon­to­po­lun ja laa­vun ra­ken­ta­mi­nen Kirk­ko­nie­meen sekä koi­ra­puis­to. Vä­hem­män nä­ky­vät in­ves­toin­nit (noin 0,5 mil­joo­naa) koh­dis­tui­vat kun­ta­lai­sil­le tär­ke­ään ve­si­huol­lon tek­niik­kaan.

Vuo­si oli iso­jen muu­tos­ten ai­kaa. So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät vuo­den alus­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vas­tuul­le. Ruo­ka- ja sii­vous­pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tö siir­tyi Polk­ka Oy:n pal­ve­luk­seen. Toh­ma­jär­vi sai vas­tuul­leen koko Poh­jois-Kar­ja­lan lo­mi­tus­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen. Pal­ve­lui­ta yri­tyk­sil­le tuot­taa vii­me vuo­des­ta al­ka­en Bu­si­ness Jo­en­suu.

Vii­me vuon­na kun­taan syn­tyi 26 las­ta, joka on vä­ki­mää­rään suh­teu­tet­tu­na maa­kun­nan kär­ki­ta­soa. Vuo­den 2023 lo­pus­sa kun­nas­sa asui 4067 hen­ki­löä.