Keliakialiiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Timo Suhonen Varkaudesta.

Su­ho­sen pu­heen­joh­ta­ja­kau­si al­kaa 1.1.2025, kun ny­kyi­sen pu­heen­joh­ta­jan, tam­pe­re­lai­sen kan­sa­ne­dus­ta­jan Sari Ta­nuk­sen toi­mi­kau­det tu­le­vat täy­teen. Su­ho­nen va­lit­tiin pu­heen­joh­ta­jak­si yk­si­mie­li­ses­ti Ke­li­a­ki­a­lii­ton liit­to­ko­kouk­ses­sa lau­an­tai­na 25. tou­ko­kuu­ta.

Vuon­na 1974 syn­ty­nyt Su­ho­nen on SDP:n kan­sa­ne­dus­ta­ja, edus­kun­nan maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­nan jä­sen ja työ­e­lä­mä- ja tasa-ar­vo­va­li­o­kun­nan jä­sen sekä hal­lin­to­va­li­o­kun­nan va­ra­jä­sen. Hän on edus­kun­nan ke­li­a­ki­a­ver­kos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja sai­ras­taa it­se ke­li­a­ki­aa.

– Mi­nul­ta di­ag­no­soi­tiin ke­li­a­kia vuon­na 2013 ja lii­tyin sa­man tien Ke­li­a­ki­a­lii­ton jä­se­nek­si. Ke­li­a­ki­a­di­ag­noo­si oli mi­nul­le hel­po­tus, sil­lä mi­nul­la oli ol­lut sitä en­nen pal­jon eri­lai­sia oi­rei­ta, hän ker­too.

Su­ho­sel­le on tär­ke­ää, et­tä liit­to on jä­se­ni­ään var­ten. Kos­ka ke­li­a­ki­aa sai­ras­ta­vien ja mui­den glu­tee­ni­ton­ta ruo­ka­va­li­o­ta nou­dat­ta­vien mää­rä kas­vaa, kas­vaa sa­mal­la Ke­li­a­ki­a­lii­ton mer­ki­tys, hän to­te­aa.

Vi­reil­lä ole­vaa ke­li­a­ki­a­kor­vaus­ta Su­ho­nen pi­tää ää­rim­mäi­sen tär­ke­ä­nä niil­le, joi­den an­si­o­ta­so on pie­ni. Ta­va­no­mai­nen lei­pä­pa­ket­ti mak­saa 1–2 eu­roa, mut­ta glu­tee­ni­ton 4–5 eu­roa. Ke­li­a­ki­a­liit­to on teh­nyt hy­vää työ­tä ke­li­a­ki­a­kor­vauk­sen aja­mi­ses­sa, Su­ho­nen pai­not­taa.