Teollisuusliiton liittokokous valitsi tiistaina 23.5. liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2023–28 Riku Aallon.

Liit­to­ko­kous teki pu­heen­joh­ta­jis­ton va­lin­nan yk­si­mie­li­ses­ti. Aal­to, 58, on toi­mi­nut lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na ke­vääs­tä 2017 läh­tien, sitä en­nen hän joh­ti Me­tal­li­liit­toa vuo­des­ta 2008, ai­em­min hän oli työs­ken­nel­lyt lii­tos­sa muun mu­as­sa ta­lous­pääl­lik­kö­nä.

Ko­kous myös kä­sit­te­li Te­ol­li­suus­lii­ton uu­den stra­te­gi­an sekä va­lit­si kes­ki­viik­ko­na 24.5. lii­tol­le hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton vuo­sik­si 2023–2028. Yh­teis­työn Te­ki­jät -vaa­li­lii­ton edus­ta­jis­ta (sos.dem. ja sit.) va­lit­tiin lii­ton hal­li­tuk­seen Savo-Kar­ja­las­ta: Soi­ni­nen Miia (var­si­nai­nen), Tirk­ko­nen Vei­jo (1. vara), Hän­ni­nen Timo (2. vara) ja Pii­roi­nen Hen­na (3. vara).

Yh­teis­työn Te­ki­jät -vaa­li­lii­ton edus­ta­jis­ta (sos.dem. ja sit.) va­lit­tiin lii­ton val­tuus­toon Savo-Kar­ja­las­ta: Puu­tuo­te­sek­to­ril­le Huk­ka Jar­mo (1. vara) ja Ut­ri­ai­nen Joni (1. vara); Ke­mi­an sek­to­ril­le Käh­kö­nen Jani (var­si­nai­nen), Tur­ti­ai­nen Sant­tu (var­si­nai­nen) ja Vä­li­a­ho Mika (3. vara) sekä Tek­nol­gi­a­sek­to­ril­le Pa­ka­ri­nen Juha (var­si­nai­nen), Me­ri­läi­nen Juha (var­si­nai­nen), Hil­tu­nen Mar­jo (var­si­nai­nen), Sil­lan­pää Jani (var­si­nai­nen), Im­mo­nen Jark­ko (1. vara), Mak­si­mai­nen Ta­pio (1. vara), Heik­ki­nen Toni (1. vara), Kum­pu­leh­ti Rei­jo (1. vara), Kul­ma­la Noo­na (2. vara), Im­mo­nen Nii­na (2. vara), Lei­no­nen Mart­ti (2. vara), Miet­ti­nen Mat­ti (2. vara), Ruot­sa­lai­nen Jus­si (3. vara), Niit­ty­lam­pi Juho (3. vara), Pel­ko­nen Vesa-Mat­ti (3. vara) ja Vai­ni­on­pää Nii­na (3. vara).