Teollisuusliitto jätti 28.3. ilmoituksen päivän kestävistä poliittisista lakoista, jotka järjestetään eri teollisuuden aloilla jo useamman viikon käynnissä olleiden lakkojen lisäksi.

La­kot ovat tu­e­no­soi­tus niil­le 7000 lak­koi­li­jal­la, jot­ka ovat jo kol­mat­ta viik­koa la­kos­sa. Työn­sei­sauk­set to­teu­te­taan per­jan­tai­na 5. huh­ti­kuu­ta 2024 ja nii­den pii­ris­sä on 56 toi­mi­paik­kaa ja noin 4300 te­ol­li­suu­den työn­te­ki­jää.

Itä-Suo­mes­sa per­jan­tain työn­sei­sauk­set kos­ke­vat Kuu­sa­kos­ki Oy:n Jo­en­suun ja Kuo­pi­on yk­sik­köä sekä Val­me­tin Ju­an­kos­ken teh­das­ta.

Te­ol­li­suus­lii­ton jä­se­net puo­lus­ta­vat poh­jois­mais­ta työ­mark­ki­na­mal­lia.

– Leik­kauk­sien myö­tä duu­na­ri­köy­hyys li­sään­tyy 100 000 ai­kui­sel­la ja 17 000 lap­sel­la. Mer­ki­tys­tä ei ole sil­lä, on­ko ih­mi­nen töis­sä vai ei, lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Riku Aal­to to­te­aa.

Aal­lon mu­kaan pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen ko­ko­nai­suu­den myö­tä hei­kot pai­kal­li­set so­pi­muk­set vyö­ry­vät työ­pai­koil­le ja yleis­si­to­vat työ­eh­to­so­pi­muk­set me­net­tä­vät mer­ki­tyk­sen­sä.

– Te­ol­li­suus­lii­ton jä­se­net puo­lus­ta­vat poh­jois­mais­ta työ­mark­ki­na­mal­lia, jon­ka pe­ru­sa­ja­tuk­siin kuu­luu asi­ois­ta so­pi­mi­nen ja neu­vot­te­le­mi­nen. SAK:n tar­jo­a­mat komp­ro­mis­sieh­do­tuk­set toi­si­vat hal­li­tuk­sen po­li­tiik­kaan koh­tuut­ta ja oi­keu­den­mu­kai­suut­ta. Sa­mal­la ne lo­pet­tai­si­vat la­kot ja pa­laut­tai­si­vat työ­rau­han, sa­noo Riku Aal­to.

La­kot ei­vät kos­ke hä­tä­työ­tä, ei­vät­kä sel­lais­ta työ­tä, joka on vält­tä­mä­tön­tä hen­gen ja ter­vey­den tur­vaa­mi­sek­si.