Teollisuusliitto jätti 18.1. ilmoitukset laajoista poliittisista lakoista, jotka kohdistuvat useille teollisuuden toimialoille ajalla 1.–2.2.2024 ja pysäyttävät toteutuessaan suuren osan suomalaista teollisuutta.

Lak­ko­jen pii­ris­sä on noin 60 000 te­ol­li­suu­den työn­te­ki­jää ja ne ovat osa SAK:n yh­teis­tä Pai­na­va syy -kam­pan­jaa, jol­la puo­lus­te­taan työn­te­ki­jöi­den etuuk­sia, työ­eh­to­ja ja oi­keuk­sia Or­pon hal­li­tuk­sen aja­mil­ta työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­sil­tä. Ko­vat toi­met ovat vält­tä­mät­tö­miä, kos­ka jär­ki­pu­he ei näy­tä te­ho­a­van, lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Riku Aal­to to­te­aa.

Hal­li­tus on ker­to­nut suun­nit­te­le­van­sa hal­li­tu­soh­jel­man ul­ko­puo­li­sia li­sä­sääs­tö­jä, jois­ta on mää­rä päät­tää ke­vääl­lä hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hes­sä. Aal­to vaa­tii, et­tä pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po ja val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra ker­to­vat etu­kä­teen, koh­dis­tu­vat­ko li­sä­leik­kauk­set ja -hei­ken­nyk­set jäl­leen työn­te­ki­jöi­hin.

– Hal­li­tus ei voi val­mis­tel­la mil­jar­di­luo­kan hei­ken­nyk­siä sam­mu­te­tuin lyh­dyin. Työn­te­ki­jöil­lä on oi­keus tie­tää, ai­koo­ko hal­li­tus lait­taa kä­ten­sä en­tis­tä sy­vem­mäl­le työn­te­ki­jöi­den tas­kui­hin. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Pur­ra väit­ti, et­tä Suo­mes­sa on ver­rok­ki­mai­him­me näh­den eri­tyi­sen ly­hyt työ­viik­ko. Työn­te­ki­jä­puo­lel­la tätä lau­sah­dus­ta lu­e­taan niin, et­tä hal­li­tus har­kit­see myös työ­a­jan pi­den­tä­mis­tä lain­sää­dän­nön kei­noin, Aal­to sa­noo.

SAK ja STTK jär­jes­tä­vät tors­tai­na 1.2.2024 työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­siä vas­tus­ta­van suur­mie­le­no­soi­tuk­sen Hel­sin­gis­sä. Te­ol­li­suus­liit­to kan­nus­taa kaik­kia työn­te­ki­jöi­tä mah­dol­li­suuk­sien­sa mu­kaan osal­lis­tu­maan mie­le­no­soi­tuk­seen.