SDP:n puoluevaltuusto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseensa viikonloppuna 18.–19.11. Tampereelln Puistotornissa.

Puo­lu­e­val­tuus­to aset­ti ko­kouk­ses­saan puo­lu­een en­sim­mäi­set vii­si eh­do­kas­ta en­si ke­sän eu­ro­vaa­lei­hin. Ase­te­tut eh­dok­kaat ovat Tan­ja Ai­rak­si­nen (Savo-Kar­ja­la), Em­mi Lin­to­nen (Häme), Vil­le Me­ri­nen (Pir­kan­maa), Suna Ky­mä­läi­nen (Kaak­kois-Suo­mi) ja Ee­ro Hei­nä­luo­ma (Hel­sin­ki).

Heis­tä Ai­rak­si­nen on op­pi­mis­val­men­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä SDP:n kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Kuo­pi­os­ta, joka sai ke­vään 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa lä­hes 4000 ään­tä ja va­ra­kan­sa­ne­dus­ta­jan pai­kan.

– Suo­mi tar­vit­see Eu­roo­pan uni­o­nia ja EU Suo­mea. Läh­den mu­kaan näi­hin vaa­lei­hin, kos­ka ha­lu­an ol­la ker­to­mas­sa suo­ma­lai­sil­le EU:n ja ää­nes­tä­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Eu­ro­par­la­men­tin jä­se­ne­nä ha­lu­ai­sin kes­kit­tyä edis­tä­mään su­ku­puol­ten tasa-ar­von to­teu­tu­mis­ta ja so­si­aa­li­po­li­tiik­kaa lap­suu­des­ta elä­kei­kään, sekä kou­lu­tuk­sen ja työ­voi­man liik­ku­vuut­ta, Ai­rak­si­nen ker­too.