S-ryhmän ravintola-alan ammattilaisia palkittiin valtakunnallisessa tapahtumassa 26. maaliskuuta 2024 Original Sokos Hotel Triplassa.

Ket­ju­ra­vin­to­loi­den ohel­la pal­kit­tiin myös par­haat uniik­ki- ja franc­hi­sing­ra­vin­to­lat. Vuo­den 2023 par­haak­si juo­ma­ra­vin­to­lak­si pal­kit­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan (PKO) Ta­ka­tas­ku.

Ta­ka­tas­kun työ­ryh­mä pal­kit­tiin li­säk­si hel­mi­kuus­sa 2023 PKO:n vuo­den työ­ryh­mäk­si. Pe­rus­te­lui­na pal­kin­nol­le oli erit­täin si­tou­tu­nut työ­po­ruk­ka, hy­vät tu­lok­set, vai­kut­ta­va so­me­toi­min­ta eri­tyi­ses­ti Tik­To­kis­sa sekä PKO:n ra­vin­to­loi­den pa­ras asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys. Li­säk­si Ta­ka­tas­kun TYT- eli työ­yh­tei­sö­tut­ki­muk­sen tu­lok­set oli­vat huip­pu­ta­soa.

– Meil­lä teh­dään työ­tä rau­tai­sel­la am­mat­ti­tai­dol­la ja sy­dä­mel­lä! Töis­sä pi­de­tään haus­kaa ja hyvä fii­lis vä­lit­tyy myös tis­kin toi­sel­le puo­lel­le. Osa asi­ak­kais­ta tu­lee viih­ty­mään meil­le mei­dän ta­ki­am­me. Meil­lä myös pal­vel­laan ai­na hie­man yli odo­tus­ten. Työ­po­ruk­ka on mi­nul­le toi­nen per­he,” ker­too Ta­ka­tas­kun vuo­ro­pääl­lik­kö Ree­ta Ha­ku­li­nen.