Tietojär­jes­tel­mä­vir­heestä johtuen osalle Siun soten kotihoidon asiakkaista on lähtenyt virheellisiä asiakasmaksulaskuja.

Vir­hei­tä on 15.–16.5.2023 päi­vä­tyis­sä ko­ti­hoi­don asi­a­kas­mak­su­las­kuis­sa. Vir­heel­lis­ten las­ku­jen las­ku­nu­me­ro on 25-al­kui­nen ei­kä las­ku­ri­veil­lä ole tar­kem­paa sel­vi­tys­tä las­kun ai­hees­ta. Vir­heel­li­siä las­ku­ja on läh­te­nyt noin 3100 asi­ak­kaal­le.

Jos ko­ti­hoi­don asi­a­kas on saa­nut 15.–16.5.2023 päi­vä­tyn ja 25-al­kui­sel­la las­ku­nu­me­rol­la ole­van asi­a­kas­mak­su­las­kun, las­kua ei pidä mak­saa. Jos vir­heel­li­sen las­kun on eh­ti­nyt mak­saa, asi­a­kas­ta pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä las­kus­sa nä­ky­vään pu­he­lin­nu­me­roon.

Kaik­ki päi­väyk­sel­lä 15.5.2023 ja 16.5.2023 ole­vat, ko­ti­hoi­don pal­ve­lui­ta kos­ke­vat las­kut tar­kis­te­taan ja Siun sote lä­het­tää asi­ak­kaal­le uu­den, kor­ja­tun las­kun vir­heel­li­sen ti­lal­le. Jos asi­ak­kaal­la on käy­tös­sä suo­ra­mak­su tai e-las­ku, pe­ruu Siun sote las­kun pan­kin kaut­ta ja ti­lal­le lä­he­te­tään uu­si kor­jat­tu las­ku. Kor­jat­tuun las­kuun si­säl­ly­te­tään tie­to, et­tä las­ku kor­vaa ai­em­man vir­heel­li­sen las­kun.

Vir­heel­li­set las­kut ei­vät ole läh­dös­sä pe­rin­tään, kos­ka kaik­ki pe­rin­tä­toi­men­pi­teet ovat kes­key­tyk­ses­sä vir­heen vuok­si, kun­nes uu­det kor­ja­tut las­kut on lä­he­tet­ty.

Siun sote pa­hoit­te­lee vir­het­tä las­kuis­sa ja tie­dot­taa asi­as­ta li­sää, kun kor­ja­tut las­kut on lä­he­tet­ty.