Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote julkaisee uudet palvelut digitaalisella palvelualustalla asiakkaiden käyttöön 9.4. Palvelualustan ensimmäisiä palveluja on kuitenkin mahdollista päästä kokeilemaan jo tätä ennen parhaillaan käynnissä olevalla testijaksolla.

Tes­ti­jak­son ai­ka­na di­gi­taa­li­sia pal­ve­lu­ja on mah­dol­lis­ta käyt­tää ar­ki­päi­vi­sin ra­joi­te­tuil­la au­ki­o­lo­a­joil­la kel­lo 8–12.

– Toi­vo­tam­me en­sim­mäi­se­nä kaik­ki Siun so­ten ter­vey­sa­se­mien asi­ak­kaat ter­ve­tul­leik­si ko­kei­le­maan uu­sia pal­ve­lu­ja di­gi­taa­li­sel­la pal­ve­lu­a­lus­tal­la. Tes­ti­jak­so on meil­le hy­vin tär­keä pal­ve­lu­jen su­ju­vuu­den ja si­säl­lön ke­hit­tä­mi­sek­si, Siun so­ten ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Su­san­na Wilén ker­too.

Tes­ti­jak­so on 26.3.–5.4.2024 vä­li­se­nä ai­ka­na pois lu­kien pää­si­äi­nen. Uu­siin di­gi­taa­li­siin pal­ve­lui­hin pää­see Siun so­ten verk­ko­si­vu­jen kaut­ta osoit­tees­ta www.siun­so­te.fi/digi.

Pal­ve­lu­jen käyt­tö vaa­tii Suo­mi.fi-tun­nis­tau­tu­mi­sen, joka on mah­dol­lis­ta teh­dä verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, var­men­ne­kor­til­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la.

Tes­ti­jak­sol­la asi­ak­kaat voi­vat asi­oi­da sai­raan­hoi­ta­jan, fy­si­o­te­ra­peu­tin ja so­si­aa­li­oh­jaa­jan chat-pal­ve­lus­sa. Asi­oin­ti­ai­hei­ta on al­ku­vai­hees­sa ra­jat­tu par­hai­ten di­gi­taa­li­sis­sa pal­ve­luis­sa hoi­det­ta­viin asi­oi­hin, joi­ta ovat akuu­tit hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­ot, tuki- ja lii­kun­ta­e­li­noi­reet, vat­sa­oi­reet, sil­mä­oi­reet, iho- ja kyn­si­oi­reet, al­ler­gi­aoi­reet, nais­ten virt­sa­tie­tu­leh­dus, sai­raus­pois­sa­o­lo­tar­peen ar­vio sekä re­sep­tin uu­sin­ta.