Käsityömyymälä Silmukka on toiminut pitkään Joensuussa pop-up -tyyppisesti.

Sil­muk­ka myy pai­kal­lis­ten kä­si­työn­te­ki­jöi­den tuot­tei­ta, ku­ten suk­kia, mat­to­ja, neu­lei­ta, kor­va­ko­ru­ja, pir­ta­nau­ho­ja, shaa­le­ja ja ke­ra­miik­ka­töi­tä. Täl­lä het­kel­lä Sil­muk­ka toi­mii Kaup­pa­hal­li Jo­en­suus­sa.

– Jou­lu on meil­le kä­si­työ­y­rit­tä­jil­le tär­keä se­son­ki ja ih­mi­set al­ka­vat os­taa lah­jo­ja jo mar­ras­kuus­sa. Jou­lu­se­son­kiin suk­kia, mei­dän suo­si­tuim­pia tuot­tei­tam­me, neu­lo­taan ah­ke­ras­ti. Jou­lu­se­son­kia var­ten meil­le tuli li­sää eri­lai­sia neu­le­tuot­tei­ta ku­ten pai­to­ja, yk­si Sil­mu­kan yrit­tä­jis­tä, Kati Pu­hak­ka sa­noo.

Kä­si­työ­myy­mä­lä Sil­muk­ka sul­kee myy­mä­län­sä Kaup­pa­hal­li Jo­en­suus­sa vuo­den­vaih­tees­sa, jou­lu­se­son­gin jäl­keen.

– Tämä oli ihan suun­ni­tel­tu asia. Sil­muk­ka jat­kaa toi­min­taan­sa muu­al­la. Kä­si­töi­den myyn­ti on erit­täin se­son­ki­riip­pu­vais­ta. On toki tuot­tei­ta, joi­ta myy­dään läpi vuo­den, ja jo­kai­sel­la meil­lä on myös omat ver­kos­tot ja asi­ak­kaat, joi­den kans­sa kaup­paa teh­dään mui­na­kin ai­koi­na. Kä­si­työ­hön liit­tyy myös tiet­ty hi­taus, jo­ten on hyvä vä­lil­lä käyt­tää te­hok­kaas­ti ai­kaa val­mis­tuk­seen. Eli näis­sä olo­suh­teis­sa, kun ot­taa huo­mi­oon asi­a­kas­mää­rät eri vuo­de­nai­koi­na, pop-up -tyyp­pi­nen toi­min­ta so­pii meil­le hy­vin, Pu­hak­ka va­kuut­taa.

Kun Sil­mu­kan toi­min­ta lop­puu suun­ni­tel­lus­ti vuo­den­vaih­tees­sa, vuo­den­vaih­teen jäl­keen Kaup­pa­hal­liin on tu­los­sa kak­si uut­ta ra­vin­to­la­kon­sep­tia. Ra­vin­to­loi­den avauk­sis­ta tie­do­te­taan myö­hem­min li­sää.