Suomen Elintar­vi­ke­työ­läisten Työttömyyskassa on aloittanut sulautu­mis­neu­vottelut Avoimen työttömyyskassan eli A-kassan kanssa.

Ta­voit­tee­na on, et­tä työt­tö­myys­kas­sa su­lau­tuu A-kas­saan vuo­den 2024 alus­sa. Pää­tök­set su­lau­tu­mi­ses­ta teh­dään kum­man­kin työt­tö­myys­kas­san ko­kouk­sis­sa ke­vään ai­ka­na.

Työt­tö­myys­kas­so­jen mää­rä on ol­lut jat­ku­vas­sa las­kus­sa. Tä­män vuo­den alus­ta Suo­mes­sa on enää 15 pal­kan­saa­jien ja yk­si yrit­tä­jien työt­tö­myys­kas­sa. Vuon­na 1995 työt­tö­myys­kas­so­ja oli vie­lä 67. Suo­men Elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten Työt­tö­myys­kas­sa on noin 17 000 jä­se­nel­lään Suo­men toi­sek­si pie­nin työt­tö­myys­kas­sa.

A-kas­sa on Suo­men kol­man­nek­si suu­rin työt­tö­myys­kas­sa. Tä­män vuo­des­sa alus­sa sen jä­sen­mää­rä nou­si yli 228 000 jä­se­neen, kun Kul­je­tu­sa­lan työt­tö­myys­kas­sa su­lau­tui A-kas­saan.

A-kas­sa on kai­kil­le pal­kan­saa­jil­le avoin työt­tö­myys­kas­sa. A-kas­san kans­sa te­kee yh­teis­työ­tä kym­me­nen am­mat­ti­liit­toa: Te­ol­li­suus­liit­to, Ra­ken­nus­liit­to, Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT, Pos­ti- ja lo­gis­tiik­ka-alan uni­o­ni PAU, Suo­men Me­ri­mies-Uni­o­ni SMU, Te­at­te­ri- ja me­di­a­työn­te­ki­jöi­den liit­to Teme, Jour­na­lis­ti­liit­to, Näyt­te­li­jä­liit­to, Muu­sik­ko­jen liit­to sekä Ay-toi­mi­hen­ki­löt.

Mah­dol­li­nen su­lau­tu­mi­nen ei edel­ly­tä Suo­men Elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten Työt­tö­myys­kas­san jä­se­nil­tä mi­tään toi­men­pi­tei­tä, vaan jä­se­nyys jat­kuu uu­des­sa työt­tö­myys­kas­sas­sa au­to­maat­ti­ses­ti ja il­man kat­kok­sia. SEL:n jä­sen­mak­su si­säl­tää jat­kos­sa­kin työt­tö­myys­kas­san jä­sen­mak­sun.