Tohmajärven kunnanhallitus valitsi Seija Rostin avoinna olleeseen sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan 1.8.2024 alkaen.

Ros­ti on hoi­ta­nut teh­tä­vää 1.1.2023 al­ka­en vi­ran­si­jai­se­na ja myö­hem­min vir­kaa te­ke­vä­nä. Ros­ti on kou­lu­tuk­sel­taan kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri ja toi­mi­nut mm. Ki­teen kau­pun­gis­sa Pu­hok­sen ja Hut­sin kou­lu­jen reh­to­ri­na. Va­ral­le vir­kaan va­lit­tiin Sari Sor­ta­la Hel­sin­gis­tä.

Kun­nan­hal­li­tus päät­ti lak­kaut­taa ke­hit­tä­mis­pääl­li­kön teh­tä­vän ja pe­rus­taa ti­lal­le vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­koor­di­naat­to­rin teh­tä­vän. Koor­di­naat­to­rik­si va­lit­tiin ke­hit­tä­mis­pääl­li­kön teh­tä­vää hoi­ta­nut An­ne-Maa­rit Hyt­ti­nen. Ke­hit­tä­mis­pääl­li­kön toi­men­ku­vaa on uu­del­leen jär­jes­tel­ty vii­me vuo­si­na. Nyt teh­dyl­lä rat­kai­sul­la kun­ta saa vies­tin­tä- ja kun­ta­mark­ki­noin­tiin kes­kit­ty­vän am­mat­ti­lai­sen.

Kun­nan­hal­li­tus on­nit­te­lee Sei­ja Ros­tia sekä An­ne-Maa­rit Hyt­tis­tä ja toi­vot­taa me­nes­tys­tä teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen toh­ma­jär­ve­läis­ten par­haak­si.