KUO­PIO / Ar­to Miet­ti­nen

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry kokoontui lauantaina 27.8. Kuopion Sokos Hotel Puijonsarvessa ylimääräiseen piirikokoukseensa ja valitsi piirin 14 ehdokasta eduskuntavaaleihin 2023. Lue kokouksen seuranta alta.

Klo 12.28 pu­heen­joh­ta­ja Tii­na Kaar­ti­nen kiit­tää ja päät­tää ko­kouk­sen sekä toi­vot­taa hy­vää syk­syä.

Klo 12.23 Jul­ki­lau­su­ma­va­li­o­kun­ta esit­te­lee ko­kouk­sen jul­ki­lau­su­man. Kär­jek­si nos­te­taan elin­voi­ma. Jul­ki­lau­su­ma hy­väk­sy­tään.

Klo 12.17 pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Tii­na Kaar­ti­nen vah­vis­taa pää­tök­sen ja eh­dok­kaat esi­te­tyl­lä ta­val­la. Edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat ovat siis Tan­ja Ai­rak­si­nen (Kuo­pio), Tee­mu Bäck­näs (Kuo­pio), Sep­po Es­ke­li­nen (Jo­en­suu), Sari Järn (Jo­roi­nen), Emi­lia Kan­gas­kolk­ka (Li­pe­ri), San­na Kaup­pi­nen (Ii­sal­mi), Heik­ki Miet­ti­nen (Sii­lin­jär­vi), Vil­ho Mik­ko­nen (Toh­ma­jär­vi), Vir­ve Mik­ko­nen (Jo­en­suu), An­na Pu­rus­kai­nen-Saa­re­lai­nen (Ilo­mant­si), San­na Ris­sa­nen (Li­pe­ri), An­nu Rä­sä­nen (Kon­ti­o­lah­ti), Timo Su­ho­nen (Var­kaus) ja Tuu­la Vää­täi­nen (Kuo­pio). 15. eh­do­kas vah­vis­te­taan syys­pii­ri­ko­kouk­ses­sa Ko­lil­la 4.–5.11.

Klo 12.14 Ka­ta­ri­na Sy­väys Sii­lin­jär­vel­tä muis­tut­taa liik­ku­vien ää­nes­tä­jien ää­nen tär­key­des­tä ja toi­vot­taa eh­dok­kail­le hy­vää yh­teis­hen­keä.

Klo 12.11 Siir­ry­tään seu­raa­van koh­taan eli edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den va­lin­taan. Ari Tie­li­nen ker­too, et­tä me­net­te­ly­ta­pa­va­li­o­kun­ta esit­tää, et­tä 14 esil­lä ol­lut­ta eh­do­kas­ta vah­vis­te­taan ja yk­si eh­do­kas­paik­ka jä­te­tään au­ki.

Klo 12.10 pu­heen­joh­ta­ja Tii­na Kaar­ti­nen to­te­aa, et­tä leh­den asi­as­ta muis­tu­te­taan seu­raa­vas­sa jä­sen­vies­tis­sä

Klo 12.07 Ari Tie­li­nen ve­to­aa, et­tä so­si­a­li­de­mok­raa­tis­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den tu­lee ti­la­ta leh­ti. Tie­li­nen pi­tää muu­ta­man kym­pin ti­laus­hin­taa koh­tuul­li­se­na ja muis­tut­taa, et­tä lä­hes kai­kil­la tai­taa ol­la käy­tös­sään leh­ti­se­te­li. Hän myös ke­hot­taa ti­laa­maan omaan kun­taan jul­ki­sil­le pai­koil­le kum­mi­ti­lauk­se­na.

Klo 12.05 Kan­sa­ne­dus­ta­ja Sep­po Es­ke­li­nen ve­to­aa, et­tei puo­lu­e­jär­jes­töil­le pi­täi­si ol­la mah­do­ton asia lait­taa il­mai­nen leh­ti ti­lauk­seen. Es­ke­li­nen myös ko­ros­ti, et­tä leh­den mer­ki­tys on ol­lut pii­ril­le tär­keä. Eri­tyi­ses­ti uut­ta verk­ko­me­di­aa hän pi­tää hy­vä­nä tuot­tee­na myös sa­vo­lai­sil­le. Es­ke­li­nen pe­rään­ku­lut­taa jouk­ku­e­hen­keä ja to­te­aa, et­tä luo­vut­taa ei ole tar­koi­tus.

Klo 12.04 Mat­ti Mik­ko­nen ky­syy pii­ri­hal­li­tuk­sen kan­taa leh­den tär­key­des­tä.

Klo 11.55 Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan pää­toi­mit­ta­ja Ar­to Miet­ti­nen ker­too leh­den ti­lan­tees­ta ja tu­le­vas­ta jär­jes­töil­las­ta.

Klo 11.52 Sep­po Es­ke­li­nen vas­taa tur­va­ky­sy­myk­seen, et­tä ke­vääl­lä teh­tiin tur­peen osal­ta pää­tös, et­tä tur­ve­tuo­tan­to säi­lyy huol­to­var­muus­syis­tä. Es­ke­li­nen ei us­ko kui­ten­kaan, et­tä tur­pee­seen tar­vit­si­si tur­vau­tua, kun uu­si Ol­ki­luo­to on saa­tu käyt­töön. Es­ke­li­nen muis­tut­taa, et­tä Suo­mel­la on ta­voi­te ol­la vuon­na 2025 ener­gi­ao­ma­va­rai­nen. Hä­nen mu­kaan­sa tä­hän on hyvä mah­dol­li­suus pääs­tä, kun jat­ke­taan vih­rei­tä in­ves­toin­te­ja.

klo 11.49 Tan­ja Ai­rak­si­nen pu­hui pe­rus­kou­lu-uu­dis­tuk­ses­ta ja kou­lu­tus­po­li­tii­kas­ta. Hän kai­paa toi­min­nal­li­sia ja ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia.

Klo 11.47 Vil­jo Kärk­käi­nen Jo­en­suus­ta ky­syi, on­ko kan­sa­ne­dus­ta­jien so­peu­tu­mis­ra­ha oi­ke­as­sa suh­tees­sa teh­tä­vän vaa­ti­vuu­den kans­sa.

Klo 11.40 Mat­ti Mik­ko­nen Jo­en­suus­ta to­te­aa, et­tä hä­nen oman puo­lu­eo­sas­ton­sa, kun­nal­lis­jär­jes­tön­sä, pii­rin­sä ja puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja on täl­lä het­kel­lä nai­nen. Mik­ko­nen kat­soi et­tä mies­val­lan­pi­tä­jiin tot­tu­neil­le boo­me­reil­le tämä voi ol­la kova paik­ka. Hän myös epäi­li, et­tä Ma­ri­nin hi­vut­ta­mi­nen tu­lee täs­tä syys­tä jat­ku­maan vaa­lei­hin saak­ka. Hän muis­tut­taa kui­ten­kin, et­tei puo­lu­een his­to­ri­an ai­ka­na kos­kaan yk­si­ka­ma­ri­sen edus­kun­nan ai­ka­na ole kos­kaan puo­lu­een kan­na­tus kas­va­nut vaa­li­kau­den ai­ka­na ku­ten ku­lu­val­la kau­del­la. Mik­ko­nen myös esit­ti, et­tä puo­lu­e­sih­tee­rin va­lin­ta tu­li­si siir­tää pois puo­lu­e­ko­kouk­sel­ta puo­lu­e­val­tuus­tol­le. Hän kai­pa­si puo­lu­e­sih­tee­ril­tä pa­rem­paa nä­ky­vyyt­tä jul­ki­suu­des­sa.

Klo 11.36 Nee­ta Röp­pä­nen Kuo­pi­os­ta ky­syy, tu­lee­ko meil­lä tu­le­va­na tal­ve­na tur­peen osal­ta sa­maa, mitä ki­vi­hii­len osal­ta ta­pah­tuu jo Eu­roo­pas­sa.

Klo 11.32 Han­nu Kok­ki Kuo­pi­os­ta pu­huu sote-uu­dis­tuk­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Hän kat­soo, et­tä kes­kei­sin­tä uu­dis­tuk­sen to­teu­tu­mi­ses­sa on pe­rus­ter­vey­den­hoi­don ja so­si­aa­li­työn vah­vis­tus, ei lai­tos­hoi­to ja eri­kois­sai­raan­hoi­to.

Klo 11.30 Kes­kus­te­lu käyn­nis­tyy. En­sim­mäi­sen pu­heen­vuo­ron käyt­tää Timo Su­ho­nen, joka nos­taa esil­le työ­mark­ki­na­ken­täs­sä ole­vat mur­rok­set: työ­eh­to­so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuus mur­tui jo me­kaa­ni­ses­sa met­sä­te­ol­li­suu­des­sa. Jo­kai­nen työn­te­ki­jä on omil­laan, el­lei liit­to pää­se edus­ta­ji­neen so­pi­maan asi­ois­ta. Su­ho­nen nä­kee, et­tä ris­ki pre­ka­ri­saa­ti­oi­tu­mi­ses­ta on kas­va­mas­sa. Silp­pu­työ li­sään­tyy, mitä ku­vaa hy­vin se, et­tä Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä 200 000 työs­sä käy­vää köy­hää, Su­ho­nen ku­vaa.

Klo 11.10 Kan­sa­ne­dus­ta­ja Sep­po Es­ke­li­nen jat­kaa po­liit­tis­ta ti­lan­ne­kat­saus­ta. Es­ke­li­nen ko­ros­taa, et­tä edes­sä on tär­keä vuo­si, kun edes­sä ovat huh­ti­kuus­sa 2023 edus­kun­ta­vaa­lit, 2023 elo­kuus­sa puo­lu­e­ko­kous ja 2024 pre­si­den­tin­vaa­lit. Hän to­te­aa läh­tö­koh­tien ole­van hy­vät ja ky­syy, mil­loin on pää­mi­nis­te­ri­puo­lue ol­lut kak­si pro­sent­tia yli edus­kun­ta­vaa­li­kan­na­tuk­sen täs­sä vai­hees­sa. Työl­li­syy­sas­te­kin on kor­kein 20 vuo­teen. Yli­mää­räi­siä ko­hu­ja ei kui­ten­kaan nyt kai­va­ta, Es­ke­li­nen to­te­aa Ma­ri­nin ko­hui­hin vii­ta­ten. Li­säk­si hän to­te­aa, et­tä poik­keuk­sel­li­nen ener­gi­ak­rii­si tuo ti­lan­tee­seen muut­tu­jan. Mui­den puo­lu­ei­den osal­ta hän to­te­aa kes­kus­tan me­ne­vän alas­päin, mut­ta muis­tut­taa et­tei pe­rus­suo­ma­lai­sia sovi vä­hek­syä, sil­lä hei­dän kan­na­tus on nyt 15 pro­sent­tia ja krii­si an­taa heil­le eväi­tä. Sil­ti Es­ke­li­nen nä­kee vaa­li­voi­ton ole­van mah­dol­li­nen. Puo­lu­e­ko­kouk­sen osal­ta aloit­tei­den jät­tö­ai­ka on jo maa­lis­kuus­sa, Es­ke­li­nen muis­tut­taa. Bud­jet­ti­rii­hen osal­ta neu­vot­te­lut käyn­nis­ty­vät en­si vii­kol­la. Es­ke­li­nen har­mit­te­lee, et­tä Kuo­pi­os­sa esil­le tul­leet asia-aloit­teet jäi­vät mui­den ko­hu­jen al­le. Es­ke­li­nen nä­kee et­tä bud­jet­ti­rii­hes­sä ener­gi­a­rat­kai­suis­ta käy­dään ta­kuul­la kes­kus­te­lua. Es­ke­li­nen ko­ros­taa myös rat­kai­sua pie­ni­tu­lois­ten osal­ta. Myös pi­kais­ta tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­tä hän pi­tää erit­täin tär­ke­ä­nä: "Rääk­ky­län kun­ta pe­las­tet­tai­siin pa­ril­la myl­lyl­lä", Es­ke­li­nen ku­vaa tuu­li­voi­man mer­ki­tys­tä kun­ta­ta­lou­del­le, ja nos­taa esil­le muut­kin vih­re­ät in­ves­toin­nit. Li­säk­si Es­ke­li­nen nos­taa esil­le lo­gis­tii­kan mer­ki­tyk­sen Sai­maan ka­na­van sul­keu­dut­tua. Timo Ha­ra­kan jul­kis­ta­mat Kar­ja­lan ra­taan siir­re­tyt ra­hat ovat­kin täs­sä tär­ke­ät, Es­ke­li­nen ko­ros­taa.

Klo 11.01 Po­liit­ti­sen ti­lan­ne­kat­sauk­sen pi­tää kan­sa­ne­dus­ta­ja Tuu­la Vää­täi­nen. Hän ku­vaa ke­sän ol­leen Uni­pe­rin ti­lan­teen vuok­si kii­rei­nen ja kiit­tää mi­nis­te­ri Tyt­ti Tup­pu­rais­ta asi­as­sa teh­dys­tä työs­tä. Hän nos­taa myös Nato-pro­ses­sin sekä Tur­kin ra­ti­fi­oin­tiin liit­ty­vät on­gel­mat. Vää­täi­nen myön­tää koko Nato-rat­kai­sun ol­leen hä­nel­le ja mo­nel­le de­ma­ril­le vai­kea rat­kai­su. Li­säk­si Vää­täi­nen ku­vaa edus­kun­ta­ryh­män ke­sä­ko­kouk­sen su­ju­neen Kuo­pi­os­sa hie­nos­ti. Hän ku­va­si, et­tei hä­nen oman muis­tin­sa ai­kaan ole ol­lut Kuo­pi­on to­ril­la yh­tä pal­jon lap­sia ja nuo­ria kuin oli pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nin vie­rai­lul­la. Hän myös pe­rään­kuu­lut­ti asi­oi­hin kes­kit­ty­mis­tä, ku­ten San­na Ma­rin it­se­kin pu­heen­vuo­rois­saan ko­hun yh­tey­des­sä to­te­si. "On pal­jon vai­kei­ta asi­oi­ta, joi­ta hal­li­tuk­sen on saa­ta­va so­vit­tua. Bud­jet­ti­rii­hi on käyn­nis­ty­mäs­sä", Vää­täi­nen ko­ros­ti. Vää­täi­nen to­te­si, et­tä myös ener­gi­a­ky­sy­myk­set sekä ruu­an hin­ta pu­hut­ti­vat Lah­den ko­kouk­ses­sa. Hän toi­voo, et­tä asi­oi­hin saa­tai­siin par­la­men­taa­ri­nen yh­tei­sym­mär­rys, mut­ta kat­soo et­tä tee­ma on op­po­si­ti­ol­le otol­li­nen mah­dol­li­suus teh­dä po­li­tiik­kaa. Li­säk­si Vää­täi­nen ko­ros­ti, et­tä Itä-Suo­men asi­al­la on ol­ta­va yk­si­tuu­mai­ses­ti.

Klo 11.00 Esit­täy­ty­mi­nen päät­tyy. Me­net­te­ly­ta­pa­va­li­o­kun­ta pois­tuu omaan työ­ti­laan­sa. Al­kaa po­liit­ti­nen ti­lan­ne­kat­saus ja sii­tä käy­tä­vän kes­kus­te­lu.

Klo 10.56 Eh­do­ka­seh­do­kas Tuu­la Vää­täi­nen Kuo­pi­os­ta esit­täy­tyy. Hän ko­ros­taa muun mu­as­sa työl­li­syys- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa.

Klo 10.54 Eh­do­ka­seh­do­kas Timo Su­ho­nen Var­kau­des­ta esit­täy­tyy. Hän nos­taa esil­le työ­e­lä­män tee­mat, pal­kan­saa­jien ase­man sekä lap­si­per­hei­den asi­at.

Klo 10.51 Eh­do­ka­seh­do­kas An­nu Rä­sä­nen Kon­ti­o­lah­del­ta esit­täy­tyy. Hän nos­taa esil­le elin­voi­man ja työl­li­syy­den tee­mat sekä pa­rem­man työ­e­lä­män.

Klo 10.48 Eh­do­ka­seh­do­kas San­na Ris­sa­nen Li­pe­ris­tä esit­täy­tyy. Hän nos­taa tee­moik­seen lap­si­per­heet, kou­lu­tuk­sen ja alu­een elin­voi­man.

Klo 10.47 Eh­do­ka­seh­do­kas An­na Pu­rus­kai­nen-Saa­re­lai­nen Ilo­mant­sis­ta esit­täy­tyy. Hän nos­taa esil­le ter­vey­den­huol­lon krii­sin ja ter­veys­pal­ve­lut sekä maa­seu­dun pi­tä­mi­sen elin­voi­mai­se­na.

Klo 10.44 Eh­do­ka­seh­do­kas Vir­ve Mik­ko­nen Jo­en­suus­ta esit­täy­tyy. Hän ko­ros­taa lap­si­per­hei­den pal­ve­lui­ta sekä elin­voi­maa ja sote-asi­oi­ta.

Klo 10.43 Eh­do­ka­seh­do­kas Vil­ho Mik­ko­nen Toh­ma­jär­vel­tä esit­täy­tyy. Hän ha­lu­aa kiit­tää hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­taa ja pi­tää esil­lä lii­ken­ne­tee­mo­ja.

Klo 10.40 Eh­do­ka­seh­do­kas Heik­ki Miet­ti­nen Sii­lin­jär­vel­tä esit­täy­tyy. Hän ko­ros­taa ar­jen tur­val­li­suu­den tee­mo­ja ja sote-pal­ve­lui­ta.

Klo 11.40 to­de­taan, et­tei eh­do­ka­seh­do­kas San­na Kaup­pi­nen Ii­sal­mes­ta ole tä­nään pai­kal­la.

Klo 10.38 Eh­do­ka­seh­do­kas Emi­lia Kan­gas­kolk­ka Li­pe­ris­tä esit­täy­tyy. Hän ker­too nuo­re­na eh­dok­kaa­na ole­van­sa nuor­ten asi­al­la ja ta­voit­te­le­van­sa nuk­ku­via eh­dok­kai­ta.

Klo 10.37 Eh­do­ka­seh­do­kas Sari Järn Jo­roi­sis­ta esit­täy­tyy. Hän ko­ros­taa elin­voi­maa sekä mie­len­ter­veys­tee­mo­ja.

Klo 10.35 Eh­do­ka­seh­do­kas Sep­po Es­ke­li­nen Jo­en­suus­ta esit­täy­tyy. Hän ko­ros­taa ny­ky­hal­li­tuk­sen pon­nis­tus­ten jat­ka­mi­sen tär­keyt­tä yli vaa­li­kau­den.

Klo 10.33 Eh­do­ka­seh­do­kas Tee­mu Back­näs Kuo­pi­os­ta esit­täy­tyy. Hän nos­taa esil­le muun mu­as­sa mah­dol­li­suuk­sien tasa-ar­von sekä nuo­ri­son ase­man.

Klo 10.30 Eh­do­ka­seh­do­kas Tan­ja Ai­rak­si­nen Kuo­pi­os­ta esit­täy­tyy. Hän ko­ros­taa pu­heen­vuo­ros­saan muun mu­as­sa kou­lu­tuk­sel­li­sia tee­mo­ja.

Klo 10.28 Men­nään edus­kun­ta­vaa­lieh­do­ka­seh­dok­kai­den esit­te­lyyn.

Klo 10.17 Pii­ri­ko­kous to­de­taan lail­li­sek­si ja pää­tös­val­tai­sek­si. Ko­kous jär­jes­täy­tyy. To­de­taan, et­tä pai­kal­la on 62 edus­ta­jaa ja 9 seu­raa­jaa. Esi­tys­lis­taan li­sä­tään koh­ta Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la -leh­den ti­lan­net­ta kos­ke­val­le kes­kus­te­lul­le.

Klo 10.11 Pu­heen­joh­ta­ja Kaar­ti­nen ker­too, et­tä pii­ri­hal­li­tus on va­lin­nut pii­rin uu­dek­si toi­min­nan­joh­ta­jak­si Jen­ni Mai­no­sen. Hä­nen edel­tä­jän­sä Tuo­mas Ti­mo­nen ir­ti­sa­nou­tui teh­tä­väs­tään ke­säl­lä saa­tu­aan Ete­lä-Suo­mes­ta uu­den työ­teh­tä­vän Itä- ja Län­si-Uu­si­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den yh­tei­se­nä alu­e­koor­di­naat­to­ri­na.

Klo 10.03 Savo-Kar­ja­lan pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Tii­na Kaar­ti­nen avaa ko­kouk­sen: "Tä­nään olem­me te­ke­mäs­sä pii­rin tär­kein­tä pää­tös­tä, va­lit­sem­me edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat". Kaar­ti­nen ker­taa per­jan­tai-il­ta­na jär­jes­tet­tyä eh­dok­kai­den ky­se­ly­tun­tia ja ku­va­si eh­dok­kai­ta var­sin yk­si­tuu­mai­sik­si. Hän muis­tut­taa tär­keim­pä­nä asi­a­na so­si­a­li­de­mok­raat­ti­sen aat­teen eteen­päin vie­mis­tä sekä Itä-Suo­men elin­voi­mai­suu­den säi­lyt­tä­mis­tä. Hän ko­ros­taa, et­tä jo­kai­nen eh­do­kas tuo omaa osaa­mis­taan ja per­soo­naan­sa sii­hen työ­hön.