II­SAL­MI / Ar­to Miet­ti­nen

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tänään 25.11. Iisalmessa.

Kak­si­päi­väi­sen ko­koon­tu­mi­sen oh­jel­mas­sa oli jo per­jan­tai­na 24.11. muun mu­as­sa SDP:n jär­jes­tö­pääl­lik­kö Pek­ka Tuu­rin ve­tä­mä pre­si­den­tin­vaa­lei­hin ja EU-vaa­lei­hin val­mis­ta­va työ­pa­ja.

Var­si­nai­nen sään­tö­mää­räi­nen pii­ri­ko­kous käy­dään lau­an­tai­na 25.11. LUMA-kes­kuk­sel­la. Po­liit­ti­sen ti­lan­ne­kat­sauk­sen ko­kouk­ses­sa pi­tää kan­sa­ne­dus­ta­ja, SDP:n 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Na­si­ma Raz­my­ar. Ko­kouk­ses­sa va­li­taan myös uu­sin pii­ri­hal­li­tus kau­del­le 2024–2025.

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la seu­raa ja ra­por­toi verk­ko­si­vuil­laan ko­kouk­sen ta­pah­tu­mis­ta lau­an­tai­na pai­kan pääl­tä.

Kokouksen seuranta:

Klo 10.03 Pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Tii­na Kaar­ti­nen pi­tää ter­veh­dys­pu­heen. Kaar­ti­nen nos­taa esil­le SDP:n vä­li­ky­sy­myk­sen ja huo­len nuor­ten ase­mas­ta sekä muun mu­as­sa Itä-Suo­men ke­hit­tä­mi­ses­tä. Hän muis­tut­taa myös lä­hes­ty­vis­tä pre­si­den­tin­vaa­leis­ta ja Jut­ta Ur­pi­lai­sen eh­dok­kuu­des­ta sekä eu­ro­vaa­leis­ta ja Tan­ja Ai­rak­si­sen eh­dok­kuu­des­ta.

Klo 10.14 Kaar­ti­nen avaa ko­kouk­sen. Pai­kal­la on 45 ko­kou­se­dus­ta­jaa 79 edus­ta­jas­ta, mitä se­lit­tää run­sas sai­raus­pois­sa­o­lo­jen mää­rä. Suo­ri­te­taan ko­kouk­sen jär­jes­täy­ty­mi­nen.

Klo 10.28 Käy­dään läpi esi­tyk­set pii­ri­hal­li­tuk­seen: An­ne Aho­lai­nen (Lep­pä­vir­ta), Tan­ja Ai­rak­si­nen (Kuo­pio), Tii­na Kaa­ti­nen (Kuo­pio), San­na Kaup­pi­nen (Ii­sal­mi), Heik­ki Miet­ti­nen (Sii­lin­jär­vi), Vil­ho Mik­ko­nen (Toh­ma­jär­vi), Pek­ka Ol­li­lai­nen (Nur­mes), Juha Pa­ka­ri­nen (Kon­ti­o­lah­ti), Tii­na Räi­sä­nen (Jo­en­suu), Mark­ku Sato (Suo­nen­jo­ki), Ka­ta­rii­na Sy­väys (Sii­lin­jär­vi) ja Juu­so Ylö­nen (Li­pe­ri).

Kan­na­tus­pu­heen­vuo­ron piti muun mu­as­sa puo­lu­e­val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Nee­ta Röp­pä­nen, joka ja­koi kii­tos­ta pii­rin pu­heen­joh­ta­jal­le sekä muul­le vä­el­le pii­rin yh­te­näi­syy­des­tä, mikä on nä­ky­nyt muun mu­as­sa vaa­leis­sa, puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa sekä vii­mek­si puo­lu­e­val­tuus­tos­sa, hy­vä­nä osoi­tuk­se­na täs­tä pii­rin leh­den Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan ra­hoi­tuk­sen saa­ma ko­ro­tus.

Klo 11.02 Me­net­te­ly­ta­pa­va­li­o­kun­ta siir­tyy toi­seen ti­laan te­ke­mään työ­tään.

Klo 11.03 Kä­si­tel­lään pii­rin ta­lou­sar­vi­o­ta ja toi­min­ta­suun­ni­tel­maa vuo­del­le 2024. Kes­ki­ös­sä ovat kah­det vaa­lit sekä jä­sen­han­kin­ta. Ke­vät­pii­ri­ko­kous pi­de­tään Lep­pä­vir­ral­la ja syys­ko­kous Nur­mek­ses­sa. Jär­jes­tö­päi­vät pi­de­tään Lap­peen­ran­nas­sa.

Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ros­sa Ka­ta­rii­na Sy­väys pa­la­si Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan ra­hoi­tuk­seen: hä­nen mie­les­tään leh­den koh­ta­lo hit­sa­si pii­rin po­ru­kan yh­teen puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa; vas­toin­käy­mi­sis­tä ei lan­nis­tut­tu vaan si­suun­nut­tiin puo­lus­ta­maan yh­des­sä Itä-Suo­men etua ja yh­teis­tä leh­teä.

Klo 12.02 Kan­sa­ne­dus­ta­ja, SDP:n 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Na­si­ma Raz­my­ar pi­tää po­liit­ti­sen ti­lan­ne­kat­sauk­sen etäyh­tey­del­lä. Hän aloit­taa itä­ra­jan ti­lan­tees­ta sekä maa­il­man­po­liit­ti­ses­ta ti­lan­tees­ta, jon­ka joh­dos­ta pa­ko­lais­ten mää­rä sekä ih­mis­ten hy­väk­si­käyt­tö on li­sään­ty­nyt. Oi­keus- ja si­sä­mi­nis­te­rin ulos­tu­lo­ja hän piti vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa eri­koi­si­na. Hän nos­taa si­sä­po­li­tii­kas­ta esil­le myös so­si­aa­li­tur­va­leik­kaus­ten puut­teel­li­set vai­kut­ta­vuus­sar­vi­ot. Myös nuor­ten ase­maan koh­dis­tu­nut­ta vä­li­ky­sy­mys­tä hän pi­tää tär­ke­ä­nä. Hän muis­tut­taa en­si vii­kol­la jul­kais­ta­vas­ta SDP:n vaih­to­eh­to­bud­je­tis­ta. Myös pre­si­dent­ti­pe­lin hän kat­soo säh­köis­ty­neen uu­del­leen Ur­pi­lai­sen mu­kaan­tu­lon myö­tä.

Klo 12.19 Kan­sa­ne­dus­ta­ja Tuu­la Vää­täi­nen muis­tut­taa myös so­si­aa­li­tur­van leik­kaus­ten vai­ku­tu­sar­vi­oi­den puut­teel­li­suu­des­ta. Tur­val­li­suus­ti­lan­teen osal­ta hän kat­soo vii­mei­sen raja-ase­man sul­ke­mi­sen kyn­nys on kor­kea, sil­lä Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­tän to­del­li­nen saa­vu­tet­ta­vuus on tur­va­paik­kaa tar­vit­se­val­le heik­ko. Itä-Suo­men mer­ki­tyk­sen hän kat­soo nous­seen muut­tu­neen ti­lan­teen myö­tä, mut­ta ra­hoi­tus­ta alu­eel­le ei ole val­ti­o­neu­vos­ton pu­heis­ta huo­li­mat­ta saa­tu. Ur­pi­lais­ta hän pi­tää koko kan­san pre­si­dent­ti­nä.

Klo 12.29 mui­ta pu­heen­vuo­ro­ja pi­tä­vät Han­nu Kok­ki lu­ku­tai­dos­ta, Tomi Nis­si­nen nuor­ten ase­mas­ta, Tar­ja Kärk­käi­nen sul­keu­tu­neen ra­jan vai­ku­tuk­sis­ta ja puo­lu­e­val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Nee­ta Röp­pä­nen op­po­si­ti­o­po­li­tii­kan te­ke­mi­ses­tä sekä Ur­pi­lai­sen tu­ke­mi­ses­ta vaa­li­työs­sä.

Klo 12.40 Raz­my­ar vas­taa kom­ment­tei­hin to­te­a­mal­la, et­tä Suo­men on näy­tet­tä­vä vah­vaa yh­te­näis­tä vies­tiä ulos­päin, mut­ta puo­lu­een si­säl­lä tu­lee­kin käy­dä kes­kus­te­lua pa­ko­lais­ti­lan­tees­ta, oi­keus­val­ti­o­pe­ri­aat­tei­den toi­mi­vuu­des­ta tai esi­mer­kik­si sii­tä, mikä on ulos­käyn­ti vai­ke­as­ta suh­tees­ta Ve­nä­jään. Hän si­tee­raa Ah­ti­saar­ta: rau­has­ta neu­vo­tel­laan ai­na vi­hol­li­sen kans­sa.

Klo 13.50 Ko­kous jat­kuu ruo­ka­tau­on pää­tyt­tyä pii­ri­hal­li­tuk­sen va­lin­nal­la. Va­li­taan va­li­o­kun­nan esi­tys (tie­to­laa­ti­kos­sa).

Klo 14.02 Ke­hit­tä­mis­työ­ryh­män ve­tä­jä Vee­ra Hä­mä­läi­nen esit­te­lee vii­mei­sen alu­eel­li­sen työ­vä­en­leh­den uu­dis­tus­ta. Hän kiit­te­lee pii­rin väen yh­teis­hen­keä puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa ja sen jäl­kei­ses­sä ke­hit­tä­mis­ryh­mäs­sä. His­to­ri­an ker­taus osoit­taa, et­tä leh­den nimi ja le­vik­ki­a­lue ovat vaih­tu­neet ti­lan­teen vaa­ties­sa en­nen­kin. Itä­suo­ma­lais­ten asi­at yh­dis­tä­vät, ei­kä alu­eel­la il­mes­ty toi­sia va­sem­mis­to­lai­sia me­di­oi­ta. Uu­den leh­den ta­voit­tee­na on il­mes­tyä syk­syl­lä 2024. Käyn­nis­sä on ni­mi­kil­pai­lu ja avus­ta­jia kar­toi­te­taan par­hail­laan. Hän toi­voo, et­tä uu­dis­tus teh­dään yh­des­sä.

Klo 14.15 Jul­kis­te­taan ko­kouk­sen jul­ki­lau­su­ma ot­si­kol­la "Ta­voit­tee­na vah­va ja tur­val­li­nen Itä-Suo­mi".

Klo 14.40 Pii­ri­hal­li­tuk­sen pai­kal­la ole­vat uu­det jä­se­net sekä eu­ro­vaa­lieh­do­kas Tan­ja Ai­rak­si­nen ku­ki­te­taan.

Klo 14.50 Ko­kous pää­te­tään.