Teollisuusliiton liittokokous valitsi tiistaina 23.5. liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2023–28 Riku Aallon.

Va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Tur­ja Leh­to­nen. Sään­tö­muu­tok­sen ta­kia Te­ol­li­suus­lii­tol­la on jat­kos­sa vain yk­si va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Liit­to­ko­kous teki pu­heen­joh­ta­jis­ton va­lin­nan yk­si­mie­li­ses­ti.

Aal­to, 58, on toi­mi­nut Te­ol­li­suus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na ke­vääs­tä 2017 läh­tien, sitä en­nen hän joh­ti Me­tal­li­liit­toa vuo­des­ta 2008, ai­em­min hän oli työs­ken­nel­lyt lii­tos­sa muun mu­as­sa ta­lous­pääl­lik­kö­nä.

Pu­heen­joh­ta­ja Aal­lol­la on työ­ko­ke­mus­ta myös muun mu­as­sa Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­taal­ta. Aal­to on kou­lu­tuk­sel­taan hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri sekä elekt­ro­niik­ka-asen­ta­ja. Hä­nel­lä on lu­kui­sia luot­ta­mus­toi­mia ja hal­li­tus­jä­se­nyyk­siä niin koti- kuin ul­ko­mai­sis­sa­kin yh­tei­söis­sä.

Liit­to­ko­kous jat­kuu kes­ki­viik­ko­na, jol­loin ko­kous kä­sit­te­lee Te­ol­li­suus­lii­ton uu­den stra­te­gi­an sekä va­lit­see lii­tol­le hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton vuo­sik­si 2023–2028.

Voit seu­ra­ta ko­kouk­sen suo­raa lä­hes­tys­tä lii­ton Yo­u­tu­be-ka­na­val­ta:

https://www.yo­u­tu­be.com/watch?v=EHsTz46MBNc&list=PLoy0U1KTX8WsWBmuN8Yvarlg_8gVEUU2Y&in­dex=9